Studium

Součástí studia bohemistiky i jiných oborů na Filozofické fakultě MU jsou kurzy tvůrčího psaní, které vycházejí z potřeb jednotlivých studijních cyklů a zaměření.

Základní kurz, literární tvůrčí psaní

Základní seminář tvůrčího psaní je zaměřen na rozvoj a prohlubování jazykové a literární kompetence a na rozvoj individuálního stylu autora. Účastníci si vyzkouší rozličné techniky psaní, techniky podporující imaginaci a nelineární postupy myšlení, techniky stimulační, techniky na odbourávání blokád a uvolnění, techniky kolektivního autorství a kolektivního řešení problémů.

Tvorba (kvazi-)literárních textů se osvědčila jako průprava pro jakýkoli typ psaní, primárním cílem však není rozvíjení literárního talentu. To je smyslem výběrového semináře určeného zájemcům o tvorbu básnických nebo kratších prozaických textů.

Lektor: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, PhD.

První dílnu jsme uskutečnili v Telči, kde vzniklo rámcové sociální drama pětičlenného kolektivního autora Adélky Krátké: "rámcové" proto, že své potíže spojit jednotlivé nápady do společné osnovy tematizovali účastníci v metatextovém rámci a tmelu několika příběhů. Drama zůstalo v rukopise rozhlasové hry.

Dalším pokusem o mapování možností kolektivního autorství byl semestrální kurs, v němž každý účastník nabídl na začátku svou postavu do společně komponované prózy. Výsledkem je sborník Jak nenapsat povídku.

Třetím pokusem koncentrace na literární text byl intenzívní kurs zaměřený na lyrické texty. Tentokrát jsme již definitivně opustili metodu kolektivního autorství. Leč jednotliví básníci se rozprchli do světa, zůstal jen dopis nadšené frekventantky a zkušenosti, na něž lze navázat (srovn. Z. Fišer: Kreativní kurs na vysoké škole. In: Horáček, R. (ed.): Umění v dialogu s veřejností. Sborník z mezinárodního sympozia o zprostředkování současného umění. 1. vyd. Brno 2000)

Akademické psaní

V seminářích zaměřených na akademické psaní, ať už jsou určeny studentům bohemistiky či jiných oborů, jsou tvořivou formou rozvíjeny základní dovednosti důležité pro tvorbu odborných textů různých žánrů (závěrečné práce, eseje, studie apod.). Seminář je koncipován jako katalog metod a technik pro jednotlivé fáze psaní odborného textu, přičemž se zabývá jak tvůrčí, tak i technickou a organizační stránkou práce.

Posluchači se učí využívat metody tvůrčí práce s textem ve všech fázích tvorby badatelského projektu (techniky hledání a formulace tématu, techniky strukturace tématu, techniky interpretace a hodnocení textu, techniky psaní a revize textu a techniky evaluační) a také si osvojí efektivní metody rešeršní práce a zpracovávání dat, zásady přípravy výzkumného projektu, způsoby odborné prezentace výsledků.

Lektoři: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, PhD.; Mgr. Tereza Dědinová, PhD.; Mgr. Ester Nováková, PhD.; Mgr. Pavla Kopečná, PhD. - autorka dizertace Tvůrčí psaní a vědecká práce (2009, dosud nepublikováno)

Pro cizince a pro překladatele

Práce v semináři pro cizince je založena na řízeném psaní v kolektivu za pomoci stimulačních technik, technik na odblokování a technik asociativních. Absolventi rozumí principům tvorby textů různých žánrů a tvoří úspěšně komunikující texty.

Kursy tvůrčího psaní pro cizince jsou od r. 2001 pravidelně nabízeny studujícím v Kabinetu češtiny pro cizince na Filozofické fakultě MU. Již předtím však proběhly tři kursy pro účastníky Letních škol slovanských studií v Brně. V oblasti jazykové je pozornost soustředěna na rušivé projevy transferu, na pečlivé odlišení chyb od záměrných aktualizací, na systémovou tvořivost slovotvornou či syntaktickou, na práci s frazeologií a idiomatikou. V oblasti tematické je naopak využíván přínos rozmanitých kulturních vlivů a tradic pisatelů. Víte, kdo je to lucerník? No přece ten, kdo rozžíná na ulicích lucerny.

Vysokoškolská didaktika Tvůrčího psaní pro cizince se teprve vyvíjí. Zpráva o kursech vyšla v Univerzitních novinách č. 4 v článku Od Zhořovy "Školy" ke kreativním kursům 30. dubna 2000, s. 33-35.

Cílem kurzu pro překladatele je porozumět výchozímu textu, umět ho analyzovat na všech rovinách, formulovat funkci cílové komunikace a cílového textu, definovat hlavní strategie překladu, naučit se tvůrčím metodám v překladatelském procesu.

Kurs tvořivého překládání jsme poprvé uskutečnili na FF v září 2002.

Lektor: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, PhD. - autor monografie Překlad jako kreativní proces. Teorie a praxe funkcionalistického překládání (Brno: Host, 2009)

Pro učitele

Výběrový seminář je určen zájemcům o didaktické využití technik tvůrčího psaní ve školním i mimoškolním vzdělávání. Účastníci podle instrukcí nacvičují tvůrčí postupy a řeší didaktické problémy spojené s výukou psaní textů a jejich využitím v různých oblastech - literární výchova, slohové vyučování, tvořivá práce ve společenskovědních disciplínách, tematické projekty.

Lektoři: doc. PhDr. Zbyněk Fišer, PhD.; Mgr. Jitka Cholastová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info