Kolokvia

Kolokvium Tvůrčí psaní v akademickém prostředí se uskutečnilo 22. května 2014.

Program k nahlédnutí najdete tady, zprávu doprovázenou fotografiemi zde. O den později navázalo druhé pokračování workshopu pro lektory tvůrčího psaní Dobíjení tvořivých baterií - více o workshopu v sekci Přátelé a hosté.

Kolokvium Tvůrčí psaní a textová kompetence proběhlo 21. června 2013. Následující den se uskutečnil workshop pro lektory tvůrčího psaní Dobíjení tvořivých baterií. K nahlédnutí je program kolokvia a také obrazová reportáž. Podrobná zpráva o kolokviu vyšla v časopisu Bohemica Litteraria č 16/2013/1.

Knihy

Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání
Monografie autorského kolektivu pod vedením Zbyňka Fišera.

Monografie o tvůrčím psaní představuje transdisciplinárně založený obor v oblastech textové komunikace ve škole i mimo ni. Studenti, pedagogové, zvídaví čtenáři i budoucí autoři zde naleznou teoreticky ukotvené strategie, metody i praktická cvičení pro psaní různorodých textů, kterými se lze zmocňovat jak vlastních pocitů a poznatků, tak také smyslu a hodnot zašifrovaných v textech druhých. Techniky tvůrčích operací s textem jsou zde představeny jako pracovní nástroj efektivní, kooperativní verbální komunikace a tvořivé interakce.

Obsah publikace:
Tvůrčí psaní a literární výchova (Zbyněk Fišer)

Od modelu ke vzdělávací praxi (Dagmar Dvořáková, Jitka Cholastová, Petr Kuběnský)

Tvůrčí psaní jako cesta k tvořivé literární komunikaci (Zuzana Šalamounová)

Tvůrčí analýza a interpretace básní (Pavla Kopečná)

Intertextualita prizmatem tvůrčího psaní (Dagmar Dvořáková)

Experimentální poezie a tvůrčí psaní (Petr Kuběnský)

Malé projekty aneb Prožít vlastní zážitek literárně (Zbyněk Fišer)

Součástí monografie je i komentovaný přehled základních publikací oboru (českých a slovenských).

Fišer, Zbyněk a kol. Tvůrčí psaní v literární výchově jako nástroj poznávání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. ISBN 978-80-210-6121-7.

 

Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu

Publikace představuje tři vzájemně propojené obory: tvůrčí psaní (Zbyněk Fišer), akční tvorbu (Vladimír Havlík) a galerijní pedagogiku (Radek Horáček).

V části věnované tvůrčímu psaní na teoretické přiblížení oboru navazuje metodologická část, v níž jsou uvedeny konkrétní příklady cvičení, která jsou představena s cílem demonstrovat interdisciplinaritu tvůrčího psaní.

U každého cvičení se nachází popis daného úkolu, ukázka, výklad a často také další varianty realizace. Pozornost si zaslouží oddíl Projekty, popisující celkem šest mezioborových projektů:

Křídla slávy

Obrazy vyprávějí aneb Texty podle cyklu fotografií

Psaní v galerii

Kolektivní psaní a kolektvní malba

Akademické psaní aneb Příprava na tvorbu odborného textu

Pracovní deník autora

Projekt Workshopy tvůrčího psaní pro vysokoškolské učitele

HORÁČEK, Radek, Zbyněk FIŠER a Vladimír HAVLÍK. Slovem, akcí, obrazem - příspěvek k interdisciplinaritě tvůrčího procesu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 208 s. SPISY PEDAGOGICKÉ FAKULTY MU sv. 146. ISBN 978-80-210-5389-2.

Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní

Nejpoužívanější učebnice tvůrčího psaní u nás.

První reprezentativní monografie o tvůrčím psaní v naší zemi. Kromě propracovaných souborů svičení obsahuje i stěžejní teoretické informace o tomto oboru, které do doby vniku knihy nebyly v českém prostředií zpracovány.

Fišer, Zbyněk. Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. 1. vyd. Brno: Paido. Edice pedagogické literatury., 2002. 164 s. ISBN 80-85931-99-0.

Tvořivý sloh: malé traktáty a malé scénáře

Kniha Zdeňka Kožmína, který to všechno začal.

Kniha představuje materiál shromážděný během autorova působení na gymnáziu v Zastávce u Brna v 70. a první polovině 80. let.

Traktáty obsahují krátké didaktické komenáře týkající se rozličných aspektů a námětů slohové výuky. Scénáře jsou vlastně záznamy cvičení realizovaných v hodinách slohové výuky.

Kožmín, Zdeněk. Tvořivý sloh. 1. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995. 104 s. ISBN 80-7187-037-4.

Konference Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole

Mezinárodní konference, Brno 21. - 23. října 2004

Třídenní konference sestávala z jednání v sekcích Tvůrčí psaní a cizí jazyk, Tvůrčí psaní a odborný text, Tvůrčí psaní a literární text, panelové diskuse Výuka kompetence psaní na vysoké škole a specializovaných workshopů.

Sborník uspořádal Zbyněk Fišer.

Tvůrčí psaní - klíčová kompetence na vysoké škole: sborník příspěvků z mezinárodní konference uskutečněné ve dnech 21. až 23. října 2005 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 2005, 184 s. ISBN 80-7239-182-8.

Projekty

Projekt Workshopy tvůrčího psaní pro vysokoškolské učitele

Grant Fondu rozvoje vysokých škol 2003
Řešitelé: Zbyněk Fišer, Jitka Cholastová

Projekt byl zaměřen na zvyšování úrovně pedagogické a didaktické přípravy vysokoškolských učitelů v oblasti tvorby textů.
Workshopy tvůrčího psaní pro vysokoškolské učitele se uskutečnily jako jednodenní intenzivní pracovní seminář vždy jedenkrát za semestr. Nabídnul techniky a postupy k odbourávání blokád při psaní textu, techniky vhodné k třídění písemného materiálu či techniky ke kontrole učení, nabídnul také propojení jazykových dovedností s estetizujícími postupy literárními a s technikami výtvarnými, užívanými k rozvoji přirozené kreativity v oboru akční tvorby, a technikami přednesu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info