České baroko

Publikace

Michaela Soleiman pour Hashemi: Kontexty raněnovověkého exempla: možnosti dalšího bádání

Anotace

Článek definuje exemplum jako intertext v homiletické literatuře různého původu. Tento žánr, modelovaný na základě dichotomie vykoupení (motivy ctnosti) a zatracení (motivy hříchu), plnil didaktickou funkci. Základními pramennými texty pro exempla byly biblické a klasické (nebo pseudoklasické) texty, patristické texty, církevní a světské kroniky, různé legendy a jiná historiografická pojednání a knihy emblémů (poslední z nich vyvolaly nejméně badatelské pozornosti). Jako jejich prameny však sloužily i další texty, méně často spojované s exemply. Patří k nim takové středověké a raně novověké texty, jako je Zlatá legenda a spisy Laurentia Suriho (pro exempla typu legendy) nebo (v postilách) různé dílčí legendy (Vitae) - podle toho, kterému světci bylo kázání věnováno. Studium exempel v raně novověké literatuře zahrnuje také takové otázky, jako je geografická a časová variabilita žánru (dobová terminologie), jejich literární hodnota, sekularizace (pohádky, podomní písně) a jejich pronikání do jiných žánrů.

Tribun 2007, 136 s.

Anotace

Knižní publikace Literární fenomén nepomucenské homiletiky (Brno Tribun 2007) se zabývá (na ploše 138 stran) téměř stovkou kázání na uvedené téma: eviduje jejich vývoj a přináší analýzy tvorby, z nichž velká část patří k uměleckým vrcholům své doby, prestižním textům s konceptuálními a emblémovými přístupy soustředěným k bohaté obraznosti.

Hana Bočková. Matice moravská 2009, 256 s.

Anotace

Publikace na vybraných textech demonstruje žánrovou pestrost i funkční zaměření četby určené ke kultivaci zbožnosti prostého čtenáře především doby barokní. Všímá si však také etapy přípravné a poté i doznívání této produkce v době pobarokní.

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. Typologické paralely české a polské barokní cestopisno-historicko-memoárové literatury. In Martinek, Libor. České a polské literární baroko. Czeski i polski barok literacki. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2021. s. 75-81. ISBN 978-80-7510-435-9.

Anotace

Komparace vybraných děl českého prostředí cestopisného a memoárového žánru s Pamětmi J. Ch. Paseka se zaměřením na ruské a dánské motivy.

SOLEIMAN POUR HASHEMI, Michaela. On the Current State of Research in Czech Baroque Homiletics with Focus on Methodology (Past and Present Research; a Summary of Research Tasks and Issues). Zagadnienia Rodzajów Literackich. Poznaň, 2023, roč. 66, Nr 1, s. 65-82, 17 s.

Anotace

Studie shrnuje zjištění Michaely Hashemi (Horákové) na homiletických textech raného moderního věku, konkrétně 17. století a první poloviny 18. století vzhledem k výzkumnému kontextu českého prostředí. V článku se zdůrazňuje použití moderních metod poskytovaných literární teorií, které vedou k relevantním výsledkům. V první části autorka představuje popis historie a přítomnosti domácího homiletického výzkumu, Druhá část definuje klíčové pojmy, a to barokní homiletické texty na příkladech (koncipovaných jako homiletický intertext).Třetí část se zaměřuje na další individuální výzkumné úkoly a problémy, které se jich týkají, nejprve ve výzkumu produkce homiletického textu v jednom historicky vymezeném teritoriu (konkrétně texty s tématem Cyrila a Metoděje) a poté v rámci jednoho území na několika různých oblastech zkoumání homiletických textů (od konce 17. do poloviny 18. století) v kulturním kontaktu (nepomucenské téma). Následující pasáže jsou diskusními, a to o vzhledem k termínu tzv. toposu barokní mystiky (napříč žánry barokní literatury v textech vyšších i nižších stylů). V závěru se shrnuje zjištění, že studium homiletických textů využívá klasické metody (historické a filologické) spolu s moderními, především koncept každodenního života a intertextuality.

Ve výuce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info