Komentář: Do Brna široká cesta – výstava, kterou momentálně nemůžeme navštívit

16. 2. 2021

Bez popisku

Studium kramářských písní zažívá v posledních měsících doslova boom, a to hlavně díky programu Ministerstva kultury ČR NAKI II, jehož řešení připadá na roky 2018–2022. Kromě výstupů na konferencích a pořádání workshopů momentálně budí pozornost hlavně výstava v Moravském zemském muzeu Do Brna široká cesta, kterou jsme bohužel neměli příležitost po podstatnou část trvání kvůli protiepidemickým opatřením navštívit, a katalog vydaný k této příležitosti (dostupný taktéž online).

Katalog stručnou formou nejen shrnuje vývoj dosavadního výzkumu v oblasti kramářských písní, ale rovněž upozorňuje na zcela nové objevy. Nutno podotknout, že cílem bádání je mimo jiné propojit vědní obory, které dosud na problematiku kramářských písní nahlížely izolovaně, a najít vzájemné průsečíky. Konkrétně na projektu spolupracují tato pracoviště: MU, Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., Moravská zemská knihovna a Moravské zemské muzeum. Realizační tým zahrnuje literární vědce, lingvisty, etnology i muzikology.

Zmiňovaný katalog je rozdělen na dva díly: první z nich se věnuje teoretickému podhoubí studia světských kramářských písní, přičemž do této části přispěli Pavel Kosek, Marie Hanzelková, Martin Drozda, Jiří Dufka, Věra Frolcová, Kateřina Kovárová, Petra Medříková, Hana Bočková, Jana Poláková či Markéta Vlková. Autoři se zabývají nejen minulostí zkoumání kramářských písní, jejich jazykem i písmem či tématy, která písně zpracovávaly, ale také praktickými hledisky, jako byly výroba tisků písní či kramářské performance.

Druhá část katalogu je soustředěna na ukázky kramářských písní a také různé aspekty z jejich tvorby. Setkáme se tu tak s tím, jak probíhala práce sazeče či jednotlivá vystoupení se zpěvem – vše je podpořeno bohatým fotografickým materiálem nejen z výstavy, ale například i z cest badatelů za kramářskou písní tzv. „do terénu“. Ukázky z výstavy popisují různé oblasti tehdejšího života – vztahy, zločiny, ale i živelní události. Jde například o díla Příkladná píseň o jednom pyšným synu, který v starosti otce svého proklínal skrze napomínání, a potom od jednoho pacholátka přísně napomenutý byl, což se lépe písně této vyrozumí (s dodatkem pod titulem „Vytištěná ku vejstraze jiným.“) či Nová pieseň. Jak v Hrabovanech otec zamordoval svoju manželku a 3 dítky, pojednávající o vraždě manželky a tří dcer řezníkem Filipem Smutným, nebo Nová píseň o hrozné povodni u města Vídně v roku 1830.

Nejen výstava s katalogem podněcují diskuzi v odborných kruzích – rozsah dalších realizovaných činností spjatých s výzkumem kramářských písní má minimálně stejný záběr jako katalog, tematicky dokonce ještě širší. Připomeňme si jen krátce sérii přednášek prof. Patricie Fumertonové (které potkal podobný osud jako výstavu, tj. proběhly pouze online), jež bádá o tzv. broadside ballads, které mají s českými kramářskými písněmi mnoho styčných ploch. Webináře se zaměřovaly jak na obecná témata, tak i na analýzu konkrétních písní (například The Lady and the Blackamoor). Se svou přednáškou pro studenty Masarykovy univerzity vystoupila také dr. Marie Hanzelková. Na půdě Masarykovy univerzity vznikají rovněž bakalářské a diplomové práce s tematikou kramářských písní, jmenujme kupříkladu texty M. Němečkové Téma vystěhovalectví do Ameriky v kramářské písni v Čechách a v Británii či práci M. Nedomové Na pouť do Křtin. Propagace poutního místa Křtiny v kramářských písních. Kontext studia kramářských písní je tak mnohem širší, než by se mohlo na první pohled zdát.

Na závěr nám nezbývá než badatelům popřát, aby momentální zápal pro studium kramářských písní nevyhasl, vědecká obec přispívala novými objevy a nacházela mezioborové průsečíky stejně bohatě, jako je tomu v těchto několika posledních letech. Atmosféru kramářských písní si nyní není možné vychutnat jinak než návštěvou webových stránek Masarykovy univerzity či MZM, na nichž najdeme bohatou zásobu fotografií i videoprohlídky. To nám do té doby, než povede do Brna opět široká cesta, bude muset stačit.

                                                                                                                                                                                    Jan Vašků

Literatura:

KOSEK, Pavel, Hana BOČKOVÁ, Martin DROZDA, et al., GLOMBOVÁ, Hana, ed. Do Brna široká cesta: kramářské písně se světskou tematikou : katalog k výstavě : Moravské zemské muzeum, 4. září 2020 - 7. března 2021. Brno: Moravské zemské muzeum, 2020. ISBN 978-80-7028-532-9.

Ukázka písně, konkrétně jde o Příkladná píseň o jednom pyšným synu

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info