Český jazyk a literatura

Čeština pro cizince

Bez popisku

Obor Český jazyk a literatura, koncipovaný jako jednooborové, nebo dvouoborové studium na Filozofické fakultě MU, je určen studentům se zájmem o odborné jazykovědné a literárněvědné bohemistické vzdělání.

V šíři a náročnosti odpovídající bakalářskému stupni studia posluchači získají ucelené znalosti o současné češtině a literatuře, vhled do jejich historického vývoje a základní vědomosti z teorie jazyka a teorie literatury.

Obor zároveň nabízí řadu specializovaných kurzů, jež poskytují vědomostní zázemí a perspektivu pro další možnou specializaci ve studiu nebo v praxi (v rámci literárněvědného zaměření např. kurzy věnované ediční a redakční práci, literatuře pro děti a mládež, teorii překladu aj., v rámci jazykovědné orientace např. kurzy zaměřené na dialektologii, korpusovou lingvistiku, korektorské práce aj.).

Získaná odborná kvalifikace obohacená o soustavně rozvíjenou praktickou profesní připravenost poskytuje absolventům předpoklady pro pokračování ve studiu oboru na magisterském stupni (včetně učitelského zaměření) a zároveň jim otvírá široké možnosti uplatnění v praxi už po ukončení studia bakalářského.

Díky odborným znalostem českého jazyka a literatury, ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi a získaným praktickým dovednostem v práci s texty a informacemi je absolvent jednooborového a dvouoborového studia připraven vykonávat práci v širokém spektru povolání.

Bez popisku

Co dokáže úspěšný absolvent?

Na velmi dobré úrovni ovládat spisovnou češtinu v mluvené a psané podobě;
Prokázat celkovou znalost všech rovin současné češtiny (foneticko-fonologické, morfologické, lexikální a syntaktické);
Prokázat základní znalosti historického vývoje češtiny, znát její historickou a komparativní slovanskou bázi;
Ovládat obecnou lingvistickou terminologii;
Orientovat se v současných lingvistických teoriích;
Prokázat celkovou znalost vývoje české literatury od nejstarší doby do počátku 21. století;
Orientovat se v současných koncepcích literární teorie;
Interpretovat literární texty metodami prezentovanými v přednáškách a seminářích.

 

Bez popisku

Kde se uplatním po studiu?

 

Absolventi jednooborového bakalářského studia se uplatní v široké škále povolání, kde se vyžaduje odborná znalost českého jazyka a literatury.

Mohou působit v médiích, v nakladatelstvích a jiných kulturních institucích, ve státní správě i soukromém sektoru jako odborní pracovníci – žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, organizátoři kulturních aktivit, pracovníci v reklamě apod.

Absolventi dvouoborového studia mají v souvislosti s druhým oborem uplatnění širší, k uvedenému výčtu činností se připojují např. překladatelství a tlumočnictví.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info