Průvodce doktorským studiem

Bez popisku

Po úspěšném složení přijímacích zkoušek je student pozván k zápisu do doktorského studia, kde mu pracovníci studijního oddělení sdělí, jaké má administrativní povinnosti ve vztahu k fakultě – vypracování studijního plánu, nutný počet kreditů pro postup do dalšího semestru, možnosti fakultních stipendií atd.
Studijní plán doktorand vypracuje po dohodě se školitelem, přičemž se orientuje dle sylabů předmětů a jejich kreditové dotace (viz též dále). Plán odevzdává referentovi studijního oddělení pro doktorské studium (od r. 2013 je jím Mgr. Jiří Žoudlík).


Termín odevzdání studijního plánu je stanoven do konce října. Po odevzdání plánu je v ISu uvedeno téma projektu doktoranda a jméno jeho školitele.

 

Předměty

Během studia je nutno, aby doktorand v každém semestru splnil předměty v hodnotě minimálně 20 kreditů, aby mu byl umožněn postup do semestru následujícího. Za celé studium pak musí celkem získat minimálně 240 kreditů. Do každého semestru je třeba se vždy zapsat prostřednictvím žádosti v Informačním systému MU, a to i tehdy, splnil-li student minimální kreditové penzum studia.


Po přijetí a zápisu do doktorského studia následuje, a to v posledním týdnu před začátkem podzimního semestru (nebo v první týdnu semestru), schůzka doktorandů s vedením ústavu o jejich právech a povinnostech (výukové, grantové, doktorandské služby apod.) a jsou na ní podány informace o programu a realizaci doktorského studia z pozice jejich domovského ústavu.


Povinně absolvovat je třeba v 1. a 2. semestru předměty Doktorandský kroužek I a Doktorandský kroužek II (CLDS23 a CLDS24) a Bohemistickou LV metodologii I a II (CLDS30 a CLDS31); ostatní povinné předměty jsou uvedeny na stránce Doktorské studium.

Ve 3. – 6. semestru je vhodné volit si povinné předměty Pramenné studium (CLDS14) a postupně pak předměty Textová příprava I– IV (CLDS 15–19); počínaje 3. semestrem předmět Prezentace odborného tématu v doktorandském kroužku (CLDS33).


Některé předměty si lze (v souladu s textem jejich sylabu) zapisovat opakovaně, např. předmět Studie v odborném tisku I (CLDS10), Pedagogická činnost (CLDS12), Výběrový kurz ÚČLK (CLDS13), Kurz z nabídky FF (CLDS14).


Předmět Textová příprava V (CLDS34, 20 kreditů) lze zapsat opakovaně a je určen pro ty, kteří absolvovali předměty Textová příprava I – IV, mají dosažen stanovený počet kreditů (tedy 240) a potřebují tzv. udržovací kredity pro zápis do dalšího semestru.


K převážnému samostudiu jsou určeny především předměty Komparatistická studia (CLDS21) a Literatura a areál (CLDS26).


Nabídka předmětů je koncipována široce (celkem možných 32 předmětů, tento počet nezahrnuje Disertační práci a Teze; z toho 10 povinných) tak, aby každý doktorand měl možnost potřebné kreditové penzum splnit.


Čtěte si prosím před registrací nejprve sylaby předmětů (včetně údaje o jejich kreditové dotaci a doporučené odborné literatuře), teprve poté se v případě problémů obracejte na vedoucí oborové komise.

Průběh studia

Administrativní záležitosti řešte nejprve výhradně se studijním referentem pro doktorské studium. Pokud však uvažujete o přerušení či zanechání svého studia, měl by být o tom nejprve informován Váš školitel (i vedoucí oborové komise).


Dbejte prosím na to, abyste pravidelně vykazovali svoje publikace do ISu. Během studia má každý doktorand povinnost publikovat (či k publikaci připravit) alespoň jednu odbornou studii v recenzovaném periodiku a alespoň jednu v periodiku nerecenzovaném. Každoročně si je třeba doplňovat údaje ve svém plánu studia do rubrik v ISu; postačí výběrově uvést alespoň jednu potřebnou, konkrétní větu; pokud Vám školitel nezadává k takovému Vašemu vyplňování hodnocení, a to do konce září nového akademického roku, požádejte ho o ně.

Příprava na obhajobu a státní zkoušku

Svou disertaci doktorand průběžně konzultuje se školitelem; do ISu může její text nechat vložit (provádí studijní referent pro doktorské studium) až po jejím schválení školitelem, poté informujte vedoucí oborové komise kvůli domluvě dalšího, konkrétního organizačního postupu.


Při přípravě na zkoušku doktorand vypracuje teze, které nejsou totožné s autoreferátem (viz sylabus předmětu CLDS 20).


Teze schvaluje školitel a vedoucí děkanátem stanovené příslušné doktorské komise je rozesílá všem členům komise.


V rámci ukončení doktorského řízení následuje – tedy po odevzdání disertace, obdržení dvou oponentských posudků odborníků (z nich jeden musí být zaměstnán mimo MU) a doktorandově odevzdání tezí ke zkoušce – v jeden den nejprve zkouška, až poté obhajoba práce.

Délka studia

Maximální délka doktorského studia pro studium zahájené před 1. 2. 2012 činí 7 let, pro studium zahájené od 1. 2. 2012 dále pak 8 let. Do uplynutí této doby je třeba vykonat státní doktorskou zkoušku a obhájit disertační práci. Disertační práci včetně přihlášky k doktorské zkoušce a obhajobě je tedy třeba odevzdat minimálně semestr před uplynutím této maximální doby (specificky nejpozději k 31. lednu nebo k 31. srpnu). Ve výjimečných případech je možné studium o 1 až 2 semestry prodloužit. O možnostech prodloužení studia se včas informujte u svého referenta pro doktorské studium.

(Citováno dle http://www.phil.muni.cz/wff/home/studium/doktorske/maximalni_delka_studia).

Po čtyřletém interním studiu, kdy doktorand pobírá stipendium, je přeřazen do studia kombinovaného (stipendiem již nedotovaného).
V uvedené souvislosti nabádáme doktorandy, aby se soustředili na psaní disertace: přesáhnutí stanoveného maximálního roku studia je provázeno žádostmi (proděkanu pro vědu a výzkum FF MU), které nemusí být vyřízeny kladně.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info