Doktorské studium

Prezenční čtyřleté, nebo kombinované (maximálně osm let). Vyučovací jazyk: čeština

Česká literatura

Výzkumná problematika pracoviště

Pracovníci ÚČLK se soustřeďují na celé období dějin české literatury, jakož i na disciplíny literárněteoretické. Spolu s širokou škálou zpracovávaných témat se uplatňuje pluralita metod. Ve výběrových kurzech nabízí pracoviště i disciplíny, které sahají za hranice oboru: např. tvůrčí psaní, překladatelství a oborovou didaktiku.

Organizace doktorského studia

Doktorské studium oboru Česká literatura je buď prezenční (čtyřleté), nebo kombinované (maximální doba studia: osm let). Pro oba typy studia platí, že student musí získat celkem 240 kreditů, aby mohl skládat závěrečnou zkoušku.

Průvodce doktorským studiem na ÚČLK FF MU Materiály pro uchazeče Přihláška Oborová komise Seznam předmětů v IS

Způsob školení:


Povinné kurzy:
Studující si každý semestr zapisují takovou skladbu předmětů, aby získali 20 kreditů, což je nutným předpokladem pro zápis do dalšího semestru. Doktorandi si dále během studia zapisují a skládají předepsané zkoušky, kolokvia, resp. zápočty. Povinné je absolvování předmětu Cizí jazyk, studující zvolí buď variantu A (výběrový kurz CLDS22 na Ústavu české literatury), nebo variantu B nebo variantu C v Centru jazykového vzdělávání MU.


Studující imatrikulovaní v roce 2012 a později kromě toho absolvují v prvním ročníku studia semináře Doktorandský kroužek I a Doktorandský kroužek II (CLDS23 a CLDS24) a kurzy Bohemistická literárněvědná metodologie I a Bohemistická literárněvědná metodologie II (CLDS25 a CLDS31). Dále během studia absolvují kurzy Pramenné studium, výzkum (CLDS15), Teze doktorské disertace (CLDS20) a čtyři kurzy Textová příprava I-IV (CLDS16, CLDS17, CLDS18, CLDS19), CLDS33 Prezentace odborného tématu v doktorandském kroužku (z, 10).

Výběrové kurzy:
Studující si volí výběrové kurzy podle svých možností a zapisují je v tom semestru, kdy je hodlají absolvovat. Některé výběrové kurzy si studující nemohou zapsat opakovaně. Absolvování kurzů potvrdí do informačního systému buď školitel, nebo vyučující (zkoušející).


Přehled kurzů:
(Celkem nutno tedy získat 240 kreditů)
Povinné kurzy (je nutno získat 134, 136 nebo 140 kreditů):
CLDSK Semestrální kolokvium (z, 0)
CLDS25 Bohemistická literárněvědná metodologie I (k, 15)
CLDS31 Bohemistická literárněvědná metodologie II (k, 10)
(před r. 2006 s názvem Filozofický a metodologický základ, k, 20)
CLDS02 Disertační práce (z, 60)
CLDS22 Cizí jazyk - dle informací Centra jazykového vzdělávání: pův. var. A, nebo B, nebo C:
varianta A: publikace a referát v cizím jazyce (z + z, 5 + 5)
varianta B: absolvování kurzu v CJV (z + zk, 2 + 4)
varianta C: zkouška v CJV (zk, 4)
CLDS23 Doktorandský kroužek I (z, 5)
CLDS24 Doktorandský kroužek II (z, 5)
CLDS15 Pramenné studium, výzkum (z, 10)
CLDS20 Teze doktorské disertace (z, 10)
CLDS16-19 Textová příprava I-IV (z, 4 krát 5)

Výběrové kurzy (je nutno získat minimálně 106, 104 nebo 100 kreditů; je možno získat maximálně 200 kreditů):
CLDS01 Oborové kolokvium (k, 20)
CLDS04 Vystoupení na vědecké konferenci (k, 20)
CLDS05 Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce (k, 30)
CLDS08 Recenze v odborném tisku (k, 10)
CLDS28 Recenze v odborném tisku (k, 10)
CLDS10 Studie v odborném tisku (k, 25)
CLDS12 Pedagogická činnost (za kurz a semestr; k, 15)
CLDS29 Pedagogická činnost (za kurz a semestr; k, 15)
CLDS13 Výběrový kurz ÚČLK (k/z, 10)
CLDS14 Kurz z nabídky FF (k/z, 10)
CLDS21 Literatura a areál (z, 10)
CLDS26 Komparatistická studia (z, 10)
CLDS27 Aktuální problémy vysokoškolské didaktiky české literatury (z, 5)

Témata zpracovávaných disertačních prací (výběr):
Česká poezie období Května
Věta v prozaickém díle
Vypravěč a čtenář v současné české próze
Poetika písňových textů
Tvůrčí aspekty výstavby textu
Z české spirituální lyriky
Poezie Karla Šiktance
Vypravěč v díle Ladislava Fukse
Obrazy Durychova katolického hrdiny ve fiktivním světě
Egon Hostovský, Karel Poláček a židovství
Princip humoru v českém barokním dramatu
Matěj Josef Sychra
Česká moderní pohádka
Význam zvukové stránky uměleckého textu
Mladá poezie v edici Host
Problematika regionální literatury na Krnovsku
Barokní homiletika a symbolika
Paměti v barokní literatuře
Dílo Čestmíra Jeřábka
Dílo Edvarda Valenty
Lidová próza v Brně-Líšni
Časopisy v obrozenecké literatuře
Próza Jáchyma Topola
Středoškolské poetiky
Středověký rytířský román
Tvůrčí psaní

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info