Zahraniční mobility – výzkumné a badatelské pobyty, konference, stáže

Jak zadávat zahraniční mobility v ISu tak, aby vedly
k propisu do manažerských dat

Postup pro zadávání studijních pobytů typu ERASMUS a jiných je k dispozici na stránkách CZS.

Pro zadávání zahraničních pracovních (badatelských, výzkumných aj.) pobytů, do nichž zatím zahrnujeme i vícedenní zahraniční konference, se od velmi instruktážního návodu CZS liší pouze v těchto položkách:

a) Před odjezdem:


Založit v ISu v Evidenci údajů o stážích, studijních a pracovních pobytech pracovní pobyt, a to ZDE.
Vybrat Typ pobytu „zahraniční pracovní pobyt“, jako Program zvolit „ostatní“, mám-li finance z jiného zdroje uvedeného v roletce (např. z ERASMU, Free mover, DAAD apod.).

Bez popisku

Nahrát do evidence Training Agreement (za UČL podepsaný doc. Fišerem, dr. Bubeníčkem a vyjíždějícím studentem). Dokumenty jsou k dispozici ZDE.

+ také

Training Agreement (dále jen TA) bude obsahovat také názvy, kódy předmětů a výši kreditů, které budou studentovi po absolvování pobytu fakultou (ústavem) uznány.


V úvahu přicházejí ze stávající akreditace doktorského programu/oboru Česká literatura tyto předměty, které si student v období svého výjezdu do zahraničí NEREGISTRUJE, ale doregistruje si je po absolvovaném pobytu na základě dodatečné žádosti podané přes svou Úřadovnu a studijní oddělení:

- pro zahraniční konference kurz CLDS05 Vystoupení na vědecké konferenci v cizím jazyce (za 30 k)
- pro zahraniční stáž či pracovní (badatelský) pobyt tyto předměty:
CLDS36 Zahraniční krátkodobý pobyt (za 10 kreditů) – nově založený pro tento účel;
CLDS34 Textová příprava V (20 kreditů) – pokud student pracoval na své disertaci, sbíral materiály či psal text práce.

V nové akreditaci budou k dispozici předměty Zahraniční stáž I (CLDS_a13), dále pak II, III, IV, které bude možné si zapisovat opakovaně.

Před odjezdem si nechá vyplněný TA student podepsat koordinátorem (dr. Bubeníčkem na UČL) a vedoucím ústavu (doc. Fišerem na UČL), sám jej podepíše, naskenuje a vloží jej do Evidence údajů o stážích v ISu. Pokud se studentovi podaří zaslat dokument organizátorům zahraniční akce ještě před odjezdem a získat jejich podpis a razítko, bude mít kompletní TA a může jej ještě před odjezdem do ISu v této podobě vložit a nemusí jej během pobytu v zahraničí znovu vkládat v upravené podobě. Vložením dokumentu do evidence je o cestě informován studijní referent a zanáší studentovi do evidence studia stav 51 (krátkodobý zahraniční pobyt). Tento zápis je důležitý pro průpis do manažerských dat pracoviště.

Bez popisku
b) Během pobytu:


- nestihl-li si student zařídit podpisy a razítko na TA od zahraničních kolegů/organizátorů, nechá si potvrdit Training agreement organizátory konference na místě v zahraničí, resp. přijímající institucí v případě badatelského zahraničního pobytu, a potvrzený dokument ZNOVU naskenuje a opětovně vloží do své evidence v ISu;
- současně si nechá od zahraničních organizátorů či zahraniční instituce, kde koná svůj výzkumný pracovní pobyt, potvrdit také Confirmation of placement period, ale ten zatím nevkládá.

c) Po návratu:


- Student si nechá potvrdit Confirmation of placement period od koordinátora (dr. Bubeníček) nebo vedoucího ústavu (doc. Fišer), dokument naskenuje a vloží do své Evidence údajů o stážích (do svého spisu v Úřadovně v ISu).

Bez popisku

- Ve své Úřadovně si přes IS podá žádost o uznání předmětů, které uvedl ve svém Training agreement před svým odjezdem, a získá za předměty kredity. Odkaz na Úřadovnu ZDE a návod na to, jak si nechat uznat předměty ze zahraničního studijního nebo pracovního  pobytu ZDE.

Doktorand si může současně podat žádost o stipendium MOBILITY, jak již naši studenti posledních pár let činí. Formuláře jsou na dostupné na webu FF a byly všem zaslány dr. Urválkovou také mailem.

V průběhu pobytu se studentovi v evidenci studia objeví nejdříve stav 51 (pobyt v zahraničí), pak 21 (návrh ze zahraničního pobytu). Po návratu pak přibudou zdroje financování – v případě fakultního stipendia kód 62, v případě jiného finančního krytí jiné kódy (k ERASMU, k DAAD atp. Seznamu dle Přehledu číselníků a registrů.

Pozor na možná úskalí:

Předměty, které za zahraniční pobyt získáte, si necháváte na svou žádost v ISu doregistrovat a uznat studijním oddělením. Kredity dostanete od studijního referenta, nikoli od školitele či jiné osoby na katedře. Pokud jste si předmět omylem zaregistrovali, musíte si jej nejprve odregistrovat a pak podat žádost přes IS. Tento na první pohled nelogický krok má zabránit tomu, aby student nechal svou dokumentaci neuzavřenou, jak by se mohlo stát, kdyby si o uznání předmětu požádal garanta programu a po získání kreditů již rezignoval na vložení průvodních dokumentů po cestě (Confirmation of placement period). Neuzavřená evidence může narušit průpis mobility do manažerských dat.

V případě jakýchkoli nejasností se obracejte na informované osoby na ústavu (garanta, vedoucího, koordinátora) a na studijního referenta (Mgr. Žoudlíka pro DS).

Pro úplnost:


Uznávání předmětů/kreditů ze zahraničních pobytů studentů se řídí Směrnicí rektora MU č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1. 9. 2011) a Metodickým pokynem CZS MU č. 1/2014 Evidence zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů (platnost od 25. 6. 2014).

Protože za zahraniční pobyty student dostává kromě kreditů také stipendium (přes projekt Specifický výzkum nebo stipendium MOBILITY, když si o ně požádá), jsou doktorandi Ústavu české literatury a knihovnictví povinni v ISu evidovat rovněž krátkodobé mobility (kratší než 14 dní).


V Brně 19. února 2019
Zpracovala: dr. Zuzana Urválková, Ústav české literatury a knihovnictví

Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů – účast na konferencích a krátkodobých studijních pobytech Směrnice FF MU č. 1/2018 - Stipendijní program Erasmus+

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info