Bakalářské studium

Informace ke státní závěrečné zkoušce programu FF B-CJ Český jazyk a literatura pro studenty imatrikulované
od podzimu 2019 včetně

Preambule

Státní závěrečná zkouška (SZZ) se skládá z obhajoby bakalářské práce a ústní zkoušky. Vedlejší studijní plán neobsahuje obhajobu práce.

Obhajoba bakalářské práce

Obhajoby bakalářských prací budou probíhat ve stejný den a před stejnou komisí jako ústní část státní závěrečné zkoušky. Obhajoby jsou veřejné.

Ústní zkouška

Otázky jsou vybírány na základě tematických okruhů, které mají studentům sloužit jako opora pro přípravu k bakalářské SZZ. Vycházejí z látky probrané v základních teoretických předmětech (Z) a předmětech profilujících (P) bakalářského studia programu Český jazyk a literatura na FF MU.

Kromě zvládnutí níže specifikovaného vědomostního penza se u bakalářské zkoušky předpokládá znalost elementární lingvistické a literárněvědné terminologie (a schopnost propojení termínů s konkrétními jazykovými a literárními příklady), orientace v základní literatuře oboru a přehled o bohemistických časopisech (Naše řeč, Slovo a slovesnost, Česká literatura, Host ad.).

Student své zkušební komisi předloží seznam četby, jenž bude v souladu s absolvovanými povinnými literárněteoretickými a literárněhistorickými disciplínami obsahovat požadovaný počet přečtených titulů. Zadané odborné literární otázky budou podle seznamu četby modifikovány. Nevezme-li si student seznam četby s sebou ke SZZ, budou se zkoušející orientovat podle seznamu četby uvedeného na webu Ústavu české literatury.

Obecné příručky doporučené pro přípravu jazykové části SZZ

  • Černý, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc, 1999.
  • Karlík, P. – Nekula, M. – Rusínová, Z. (eds.). Příruční mluvnice češtiny. Praha, 1995.
  • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2016.
  • Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha, 1986.
  • Mluvnice češtiny I-III. Praha, 1986, 1987.

Seznam základní literatury doporučené pro přípravu k literární části SZZ je umístěn na webových stránkách Ústavu české literatury v kolonce Základní literatura oboru.

Literatura k jednotlivým okruhům je zadána v sylabech povinných a povinně volitelných kurzů bakalářského studia v IS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info