Pokyny k odevzdávání bakalářských nebo magisterských diplomových prací na Ústavu české literatury

Po vložení literárněvědné diplomové práce do archivu v ISu je třeba tuto skutečnost oznámit sekretářce ÚČL e-mailem na bromova@phil.muni.cz. Vložení jazykovědné práce prosím oznamte na ÚČJ na mail bohem@phil.muni.cz.

V semestru, kdy student bude odevzdávat a obhajovat závěrečnou práci, je nutné dodržet následující termíny:
1. nejpozději do 31. října (v podzimním semestru), resp. 31. března (v jarním semestru) musí student zkontrolovat, že má řádně vypsané téma závěrečné práce v ISu v aplikaci rozpisy, k tématu je přihlášen, je zadán vedoucí práce, nechybí finální název v českém a anglickém jazyce a oficiální zadání.

2. archiv závěrečné práce bude hromadně založen studentům, kteří budou v daném semestru obhajovat (v první polovině listopadu, resp. května nebo července - v závislosti na termínu státní závěrečné zkoušky). Není tedy nutné žádat studijní oddělení o otevření archivu individuálně s výjimkou případů, kdy archiv nebude založen z důvodu nedodržení výše uvedeného postupu.

3. práci je nutno – po odsouhlasení školitelem – vložit do archivu v ISu v těchto termínech:

Do 30. 4. (SZZ v červnu)

Do 30. 6. (SZZ v září)

Do 30. 11. (SZZ v lednu)

Uvedené termíny platí za běžné situace, pokud se z nějakého důvodu terminy posunují, uvedeme to výše.

Student odevzdává diplomovou práci v elektronické podobě.

Vedoucí práce vyplňuje tyto povinné položky:

1. název práce česky,
2. oficiální zadání práce.

Povinností studenta je:
1. požádat vedoucího práce o vypsání tématu,
2. zkontrolovat správnost zadaných údajů,
3. přihlásit se k tématu, nebyl-li přihlášen vedoucím práce,
4. vyplnit anglický název práce (vložení umožní vedoucí práce).
5. Po naplnění archivu závěrečné práce informovat sekretářku příslušného ústavu emailem: sekretářku ÚČL (bromova@phil.muni.cz) v případě literárněvědné práce, sekretářku ÚČJ (bohem@phil.muni.cz) v případě práce jazykovědné.


Následně je třeba odevzdat dle výše uvedených pokynů řádně naplnit archiv závěrečné práce v ISu (elektronická verze práce). Jakmile je práce zveřejněna v ISu, nelze s ní dále manipulovat a student musí přistoupit k obhajobě, a to i v případě negativních posudků.

Odevzdání práce je podmínkou k tomu, aby studijní oddělení vystavilo studentovi potvrzení o splnění podmínek pro přístup ke státní závěrečné zkoušce. Ověřit si, zda jsou splněny všechny požadavky, může student v ISu pomocí kontrolních šablon. Potvrzení o této kontrole vydá příslušný studijní referent/referentka nejpozději pět dní před termínem SZZ a student jej předkládá zkušební komisi v den konání státní zkoušky. Bez tohoto potvrzení není možné ke zkoušce přistoupit.

Bakalářská diplomová práce

Pokyny na formální úpravu bakalářských prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU.

Bakalářská práce je věnována dílčímu literárněvědnému problému, který koresponduje s náplní bakalářského programu Český jazyk a literatura.

Bakalářská práce je zpravidla založena na empirickém výzkumu (případnou výjimku musí schválit vedoucí práce).

Očekává se, že posluchači v ní předvedou schopnost kriticky pracovat s odbornými texty, zpracovávat koncepty a teorie v nich nalezené, nacházet v nich relevantní odpovědi na zadané otázky, používat sekundární literaturu, dodržovat citační normu, psát odborný text a formálně ho upravit podle oborových požadavků a zvyklostí.

Vyžaduje se česky psaná práce na literárněvědné téma v rozsahu minimálně 70 000 znaků.

Magisterská diplomová práce

Pokyny na formální úpravu diplomových prací, jejich minimální rozsah a způsob jejich odevzdání se řídí platnými směrnicemi FF MU.

Diplomová práce je věnována dílčímu jazykovědnému nebo literárněvědnému problému, který koresponduje s náplní magisterského programu Český jazyk a literatura.

Je založena na empirickém výzkumu, který vychází z inovativního přístupu studenta ke zpracovávanému tématu. Může být koncipována teoreticky, prakticky či aplikačně. Očekává se, že studenti v ní předvedou schopnost kriticky posoudit odborné texty, na jejich základě zvolit koncepci a teoretický rámec své práce, shromáždit a vyhodnotit data a konečně formulovat závěry.

Diplomová práce musí splňovat minimální oborové standardy a zvyklosti týkající se dodržování citační normy a formální úpravy odborných textů.

Doporučený rozsah práce je minimálně 140 000 znaků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info