Teorie literatury pro bakaláře
(Povinná četba ke zkoušce)

Požadavky na četbu: 3 tituly (1 kniha z okruhu „A“, 2 knihy z okruhu „B“).

Vybraný titul se nesmí překrývat s knihou zadanou k referátu (v jarním ani podzimním semestru).

Bez popisku

A (1 povinný titul)

BARRY, P. – Beginning theory : an introduction to literary and cultural theory, Manchester 2009.

COMPAGNON, A. – Démon teorie, Brno, Host 2009

CULLER, J. – Krátký úvod do literární teorie, Brno, Host 2002

EAGLETON, T. – Úvod do literární teorie, Praha, Triáda 2005.

ISER, W. – Jak se dělá teorie, Praha, Karolinum 2009.

NEWTON, M. K. – Jak interpretovat text, Praha, Periplum 2008.

B. (2 povinné tituly)

U knižních souborů studií (Eco, Jakobson, Mukařovský apod.) či antologií bude vyžadována znalost minimálně 5 textů. Lze použít i jiné roky vydání.

ABRAMS, M. H. – Zrcadlo a lampa, Praha, Triáda 2001.

ARISTOTELÉS – Poetika, Praha, GRYF 1993.

AUERBACH, E. – Mimesis, Praha, Mladá fronta 1998.

BACHELARD, G. – Poetika prostoru, Praha, Malvern 2009.

BACHELARD, G. – Poetika snění, Praha, Malvern 2010

BACHTIN, M. – Román jako dialog, Praha, Odeon 1980.

BACHTIN, M. – François Rabelais a lidová kultura středověku a renesance, Praha, ČS 1997.

BARTHES, R. – Kritika a pravda, Praha, Dauphin 1997.

BARTHES, R. –  Mytologie, Praha, Dokořán 2004.

BARTHES, R. – S/Z, Praha, Garamont 2007.

BETTELHEIM, B. – Za tajemstvím pohádek, Praha, NLN 2000.

BLOOM, H. – Úzkost z ovlivnění. Teorie poezie, Praha, Argo 2015.

BOLTON, J. (ed.) – Nový historismus /New historicism, Brno, Host 2007.

BOURDIEU P. – Pravidla umění, Brno, Host 2010

COHNOVÁ, D. Co dělá fikci fikcí, Praha, Academia 2009.

CULLER, J. Studie k teorii fikce, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2005.

ČERVENKA, M. et al. (eds.) – Čtenář jako výzva (výbor z prací kostnické školy…), Brno, Host 2001.

ČERVENKA, M. – Fikční světy lyriky, Praha, Paseka 2003.

DERRIDA, J. – Texty k dekonstrukci, Bratislava, Archa 1993.

DOLEŽEL, L. – Narativní způsoby v české literatuře, Praha, ČS 1993.

DOLEŽEL, L. – Heterocosmica, Praha, Karolinum 2003.

DOLEŽEL, L. – Fikce a historie v období postmoderny, Praha, Nakladatelství Akademia 2008.

EAGLETON, T. – Idea kultury, Brno, Host 2001.

ECO, U. – Interpretácia a nadinterpretácia, Bratislava, Archa 1995.

ECO, U. – Skeptikové a těšitelé, Praha, Svoboda, 1995.

ECO, U. – Šest procházek literárními lesy, Olomouc, Votobia 1997.

ECO, U. – Meze interpretace, Praha, Karolinum 2004.

ECO, U. – Lector in fabula, Praha, Academia 2010.

FOUCAULT, M. – Diskurs, autor, genealogie, Praha, Svoboda 1994.

FRYE, N. – Velký kód. Bible a literatura. Brno, Host 2000.

FRYE, N. – Anatomie kritiky, Brno, Host 2003.

GOODMAN, N. – Jazyky umění, Praha, Akademia 2007.

GLANC, T. (ed.) – Exotika. Výbor z prací tartuské školy, Brno, Host 2003.

GREENBLATT, S. – Podivuhodná vlastnictví – zázraky nového světa, Praha, Karolinum 2004.

GREENBLATT, S. – William Shakespeare. Velký příběh neznámého muže. Praha, Albatros 2007.

GYRARD, R. – Lež romantismu a pravda románu, Praha, Dauphin 1998.

HAWKES, T. – Strukturalismus a sémiotika, Brno, Host 1999.

HEIDEGGER, M. – Básnicky bydlí člověk, Praha: Oikoymenh 1993.

HEIDEGGER, M. – Původ uměleckého díla, Praha: Oikoymenh 2016.

HERMAN, D. – Přirozený jazyk vyprávění, Brno, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2005.

CHATMAN, S. – Příběh a diskurz, Brno, Host 2008.

CHVATÍK, K. – Strukturální estetika, Brno, Host 2001

INGARDEN, R. – O poznávání literárního díla,  Praha, ČS 1967.

INGARDEN, R. – Umělecké dílo literární, Praha, Odeon 1989.

JAKOBSON, R. – Poetická funkce, Praha, H&H 1995.

JANKOVIČ, M. – Dílo jako dění smyslu, Praha, Pražská imaginace 1992.

JANKOVIČ, M. – Cesty za smyslem literárního díla, Praha, Karolinum 2005.

JUNG, C. G. – Duše moderního člověka, Brno, Atlantis 1994.

KERMODE, F. – Smysl konců, Brno, Host 2008.

KULKA, T. – Umění a kýč, Praha, Torst 2000.

KYLOUŠEK, P. (ed.) – Znak, struktura, vyprávění, Brno, Host 2002.

LAKOFF, G., JOHNSON, M. – Metafory, kterými žijeme, Brno, Host 2002.

LEVÝ, J. – Umění překladu, Praha, ČS 1963.

LOTMAN, J. – Štruktúra umeleckého textu, Bratislava, Tatran 1990.

LOTMAN, J. – Text a kultúra, Bratislava, Archa 1994.

LUKÁCS, G. – Metafyzika tragédie, Praha, ČS 1967.

MARGOLIN, U. – Kognitivní věda, činná mysl a literární vyprávění, Brno, Ústav pro českou literaturu AV ČR 2008.

MATHAUSER, Z. – Estetika racionálního zření, Praha, Karolinum 1999.

MIKO F., POPOVIČ A. – Tvorba a recepcia, Bratislava, Tatran 1978.

MORRISOVÁ, P. – Literatura a feminismus, Brno, Host, 2000.

MUKAŘOVSKÝ, J. – Kapitoly z české poetiky I-III, Praha, Svoboda 1948

MUKAŘOVSKY, J. – Studie I, II, Brno, Host 2000, 2001; či jakýkoliv jiný výbor

PAPOUŠEK V., TUREČEK D. – Hledání literárních dějin, Praha, Paseka 2005.

PAVEL, T. – Fikční světy, Praha, Academia 2012.

PROPP, V. – Morfologie pohádky a jiné studie, Praha, H&H 1999.

RICOEUR, P. – Čas a vyprávění I, II, III, Praha, Oikoymenh, 2000, 2002, 2007.

RICOEUR, P. – Teória interpretácie: diskurz a prebytok významu, Bratislava, Archa 1997.

RIMMON-KENANOVÁ, S. – Poetika vyprávění, Brno, Host 2001.

RONENOVÁ, R. – Možné světy v teorii literatury, Brno, Host 2006. 

RYANOVÁ, M. – Narativ jako virtuální realita. Imerze a interaktivita v literatuře a elektronických médiích, Praha Academia, 2015.

SCHOLES, R., KELLOG, R. – Povaha vyprávění, Brno, Host 2002.

STANZEL, F. K. – Teorie vyprávění, Praha, Odeon 1988.

STAIGER, E. – Základní pojmy poetiky, Praha, ČS 1967.

STAIGER, E. – Poetika, interpretace, styl, Praha, Triáda 2008.

SZONDI, P. – Úvod do literární hermeneutiky, Brno, Host 2003.

ŠIDÁK, P. – Úvod do studia genologie, Praha, Akropolis 2013.

ŠKLOVSKIJ, V. – Teorie prózy, Praha, Akropolis 2003.

TAINE, H. – Studie o dějinách umění, Praha, Odeon 1997.

TODOROV, T. –  Poetika prózy, Praha, Triáda 2000.

TODOROV, T. – Úvod do fantastické literatury, Praha, Karolinum, 2010.

TRÁVNÍČEK, J. (ed.) – Od poetiky k diskurzu, Brno, Host 2002.

TRÁVNÍČEK, J. – Překnížkováno, Brno, Host 2013.

TRÁVNÍČEK, J. – Čtenáři a internauti, Brno, Host 2010.  

TRAILLOVÁ, N. – Možné světy fantastiky. Vznik paranormální fikce. Praha, Academia, 2011.

TURNER, M. – Literární mysl, Brno, Host 2005.

TYŇANOV, J. – Literární fakt, Praha, Odeon 1987.

USPENSKIJ, B. – Poetika kompozice, Brno, Host 2008.

VODIČKA, F. – Struktura vývoje, Praha, Dauphin 1998.

VOLEK, E. – Znak – funkce – hodnota, Praha, Paseka 2004.

WELLEK R., WARREN A. – Teorie literatury, Olomouc, Votobia 1996.

 C. Další doporučená literatura ke studiu (přehledové publikace, modelové interpretace) 

BÍLEK, P. – Hledání jazyka interpretace, Brno, Host 2003.

ČERVENKA, M. – Dějiny české volného verše, Brno, Host 2001.

ČERVENKA, M. et al. – Pohledy z blízka: zvuk, význam, obraz, Praha, Torst 2002.

ČERVENKA, M. et al. – Na cestě ke smyslu, Praha, Torst 2005.

DOLEŽEL, L. – Kapitoly z dějin strukturální poetiky, Brno, Host 2000.

HAMAN, A. – Úvod do studia literatury a interpretace díla, Jinočany, H&H 1999.

HAMAN, A. et al., Kritické úvahy o západní literární teorii, Praha, ARSCI 2006.

HODROVÁ, D. (ed.) – Poetika míst, Praha, H&H 1997.

HODROVÁ, D. – … Na okraji chaosu…, Praha, Torst 2001.

HOLÝ, J. – Možnosti interpretace, Praha, Periplum 2002.

KOŽMÍN, Z. – Umění básně, Brno, K 22a 1990.

KOŽMÍN, Z. – Interpretace básní, Brno, MU 1997.

KUBÍNOVÁ, M. (ed.) – Kapitoly u teorie literárního díla, Praha, UK 1993.

PECHAR, J. – Interpretace a analýza literárního díla, Praha, Filosofia 2002.

PECHLIVANOS, M. a kol. – Úvod do literární vědy, Praha, Herrmann & synové 1999.

PETERKA, J. – Teorie literatury pro učitele, Praha, PF UK 2001.

PETRŮ, E. – Úvod do studia literárního díla, Olomouc, Rubiko 2000.

PEPRNÍK, M. – Směry literární interpretace XX. století (texty, komentáře), Olomouc, UP 2000.

TRÁVNÍČEK, J. – Příběh je mrtev?, Brno, Host 2003.

ZIMA, P. V. – Literární estetika, Olomouc, Votobia 1998.

 D. Další doporučená literatura ke studiu (slovníky)

NÜNING, A. (ed.) – Lexikon teorie literatury a kultury, Brno, Host 2006.

 

BRUKNER J., FILIP J. – Větší poetický slovník, Praha, ČS 1968.

LEDERBUCHOVÁ, L. – Průvodce literárním dílem, Jinočany, H&H 2002.

MACURA V., JEDLIČKOVÁ A. (eds.) – Průvodce po světové literární teorii, Brno, Host 2012..

MOCNÁ D., PETERKA J. a kol. – Encyklopedie literárních žánrů, Praha – Litomyšl, Paseka 2004.

PAVERA L., VŠETIČKA F. – Lexikon literárních pojmů, Nakladatelství Olomouc, Olomouc 2000.

MÜLLER R., ŠIDÁK P. – Slovník novější literární teorie, Academia, Praha 2012.

VLAŠÍN Š. a kol. – Slovník literární teorie, Praha, ČS 1984.

ŽILKA, T. – Poetický slovník, Bratislava, Tatran 1984.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info