Základní literatura oboru

Úvod do studia literatury

Václav Černý: Úvod do studia literární historie, Praha 1993

Aleš Haman: Úvod do studia literatury a interpretace díla, Jinočany 1999

Rudolf Havel: Editor a text. Úvod do praktické textologie, Praha 1971

Miltos Pechlivanos a další: Úvod do literární vědy (přel. Miroslav Petříček), Praha 1999

Eduard Petrů: Úvod do studia literární vědy, Olomouc 2000

Pavel Vašák: Textologie: teorie a ediční praxe, Praha 1993

Teorie literatury

Josef Brukner – Jiří Filip: Poetický slovník, Praha 1997 (2., rozš. vyd.)

Miroslav Červenka a kol.: Na cestě ke smyslu: poetika literárního díla 20. století, Praha 2005

Miroslav Červenka a kol.: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz: poetika literárního díla 20. století, Praha 2002

Wolfhart Henckmann – Konrad Lotter: Estetický slovník (přel. Dušan Prokop), Praha 1995

Daniela Hodrová a kol.: --na okraji chaosu--: poetika literárního díla 20. století, Praha 2001

Zdeněk Kožmín: Interpretace básní, Brno 1997 (2., rozš. vyd.)

Dagmar Mocná a kol.: Encyklopedie literárních žánrů, Praha 2004

Miltos Pechlivanos a další: Úvod do literární vědy (přel. Miroslav Petříček), Praha 1999

Josef Peterka: Teorie literatury pro učitele, Praha 2001

Štěpán Vlašín a kol: Slovník literární teorie, Praha 1984 (2., rozš. vyd.)

René Wellek – Austin Warren: Teorie literatury (přel. Miloš Calta a Miroslav Procházka), Olomouc 1996

Milan Zeman a kol.: Průvodce po světové literární teorii (ed. Vladimír Macura), Praha 1988

Peter V. Zima: Literární estetika (přel. Jan Schneider), Olomouc 1998

Tibor Žilka: Poetický slovník, Bratislava 1987 (2., rozš. vyd.)

Starší česká literatura

Vladimír Forst – Jiří Opelík – Luboš Merhaut (eds.): Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1, 2, 3, 4, Praha 1985, 1993, 2000, 2008

Jiří Holý – Jaroslava Janáčková – Jan Lehár – Alexandr Stich: Dějiny české literatury od počátků k dnešku, Praha 1999

Michaela Horáková: Literatura I. Výbor, Praha 1999

Táž: Literatura I. Výklad, Praha 2000

Lubomír Machala a kol.: Panorama české literatury I, Olomouc  2015

Radoslav Večerka: Staroslověnská etapa českého písemnictví, Brno 2010

Josef Vašica: Literární památky epochy velkomoravské, Brno 1996 (2. vyd.)

Jan Lehár: Nejstarší česká epika, Praha 1983

Jan Lehár: Česká středověká lyrika, Praha 1990 (bude i v četbě, ale to nevadí)

Jana Nechutová: Latinská literatura českého středověku do r. 1400, Brno 1997

Eduard Petrů: Vzdálené hlasy, Olomouc 1996

Jaroslav Kolár: Návraty bez konce, Praha 1999

Milan Kopecký: Český humanismus, Praha 1987

Jaroslav Kolár: Česká zábavná próza 16. století a tzv. knížky lidového čtení, Praha 1960

Milan Kopecký: Nic stálého přítomného, Praha 1999

Bohuslav Beneš: Světská kramářská píseň, Brno 1970

Česká literatura 19. století

Základní studijní literatura povinná pro bakalářský a magisterský program

HAMAN, Aleš. Trvání v proměně. 2., revidované vydání. Praha: ARSCI, 2010.

LEHÁR, Jan a kol.  Česká literatura od počátků k dnešku. 2., doplněné vydání. Praha: Lidové noviny, 2004.

DOLEŽEL, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Československý spisovatel, 1993.

MACURA, Vladimír. Znamení zrodu. Jinočany: H & H, 1995.

MOCNÁ, Dagmar. Encyklopedie literárních žánrů. Praha/Litomyšl: Paseka, 2004.

TUREČEK, Dalibor. Sumář. Brno: Host, 2018.

FORST, Vladimír a kol. Lexikon české literatury (všechny svazky A–Z). Praha: nakladatelství Akademia, 1985, 1993, 1999, 2000, 2004 a 2008.

ČERVENKA, Miroslav. Slovník básnických knih: díla české poezie od obrození do roku 1945. Praha: Československý spisovatel, 1990.

LEDERBUCHOVÁ, Ladislava. Průvodce literárním dílem: výkladový slovník základních pojmů literární teorie. Jinočany: H & H, 2002.

Tradiční a nové nástroje literární vědy jako bibliografické databáze, internetové slovníky, digitální knihovny (zejména dle http://ucl.cas.cz/cs/internetove-zdroje).

Studijní literatura doporučená pro bakalářský a magisterský program

ČERNÝ, Václav. Soustavný přehled obecných dějin literatury naší vzdělanosti. Vyd. 1. Praha: Academia, 2009.

HAMAN, Aleš. Kontexty a konfrontace. Praha: ARSCI, 2010.

JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Stoletou alejí. Praha: Československý spisovatel, 1985.

JANÁČKOVÁ, Jaroslava. Český román sklonku 19. století. Praha: Academia, 1967.

KOTEN, Jiří. Jak se fikce dělá slovy. Brno: Host, 2013.

JIRÁT, Vojtěch. Portréty a studie. Praha: Odeon, 1978.

KREJČÍ, Karel a kol. Literatury a žánry v evropské dimenzi: nejen česká literatura v zorném poli komparatistiky. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2014.

KREJČÍ, Karel. Česká literatura a kulturní proudy evropské. Praha: Československý spisovatel, 1975.

MACURA, Vladimír. Český sen. Praha: NLN, 1998.

MACHALA, Lubomír a Erik GILK a kol. Panorama české literatury literární dějiny od počátku do roku 1989. 2. přeprac. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2008.

MOCNÁ, Dagmar. Možnosti literárněhistorické interpretace. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2017.

NOVÁK, Arne. Česká literatura a národní tradice. Brno: Blok, 1995.

NOVÁK, Jan Václav a Arne NOVÁK. Přehledné dějiny literatury české : od nejstarších dob až po naše dny. 4. přeprac. a rozš. vyd. V Brně: Atlantis, 1995.

STICH, Alexandr. Od Karla Havlíčka k Františku Halasovi. Praha: Torst, 1996.

TUREČEK, Dalibor a kol. České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2012.

TUREČEK, Dalibor a kol. Český a slovenský literární klasicismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2017.

TUREČEK, Dalibor a kol. Český a slovenský parnasismus. Synopticko-pulzační model kulturního jevu. Brno: Host, 2015.

URVÁLKOVÁ, Zuzana a Dalibor TUREČEK (eds). Mezi texty a metodami. Národní a univerzální v české literatuře 19. století. Olomouc: Periplum, 2006.

Česká literatura 1. poloviny 20. století

František Černý – Ljuba Kosová (eds).: Dějiny českého divadla III. Činohra 1848–1918, Praha, 1977

František Černý – Adolf Scherl (eds.): Dějiny českého divadla IV. Činoherní divadlo v Československu a za nacistické okupace, Praha, 1983.

Miroslav Červenka – Vladimír Macura – Jaroslav Med – Zdeněk Pešat: Slovník básnických knih. Praha 1990

Vladimír Forst – Jiří Opelík – Luboš Merhaut (eds.): Lexikon české literatury: osobnosti, díla, instituce 1, 2, 3, 4, Praha 1985, 1993, 2000, 2008

Jiří Holý – Jaroslava Janáčková – Jan Lehár – Alexandr Stich: Dějiny české literatury od počátků k dnešku, Praha 1999

Arne Novák – Jan V. Novák: Přehledné dějiny literatury české od nejstarších dob až po naše dny, Olomouc 1936–1939 (4. vydání; přetisk Brno 1995)

Vladimír Papoušek a kol. Dějiny nové moderny. Česká literatura 1905-1923. Praha: Academia 2010

Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 2. Lomy vertikál. Česká literatura v letech 1924–1934. Praha: Academia 2014

Papoušek, Vladimír a kol.: Dějiny nové moderny 3. Věk horizontál. Česká literatura v letech 1934–1947. Praha: Academia 2017

Zdeněk Pešat – Eva Strohsová (eds.): Dějiny české literatury IV. Literatura od konce 19. století do roku 1945, Praha 1998

Zdeněk Rotrekl: Skrytá tvář české literatury, Brno 1991, 1994

Milan Zeman a kol.: Rozumět literatuře 1 (interpretace základních děl české literatury), Praha 1986

Česká literatura 2. poloviny 20. století

Pavel Janoušek - Věra Brožová - Alena Fialová - Petr Čornej: Dějiny české literatury 1945-1989. Praha: Academia, 2007.

Lubomír Machala: Literární bludiště: bilance polistopadové prózy. Praha: Brána, 2001

Alena Fialová - Petr Hruška - Lenka Jungmannová: V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014

Libor Vodička, Jiří Zizler, Petr Hruška a Lubomír Machala: V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008

Miroslav Balaštík: Postgenerace: zátiší a bojiště poezie 90. let 20. století. Brno: Host, 2010

Karel Piorecký: Česká literatura a nová média. Praha: Academia, 2016

Pavel Janoušek: Hravě i dravě: kritikova abeceda. Praha: Academia, 2009

Lubomír Machala, Erik Gilk, Jana Kolářová, Radek Malý, Lenka Pořízková a Jan Schneider. Panorama české literatury. Praha: Knižní klub, 2015

Miroslav Balaštík: Literatura v čase lovců (rozhovory se spisovateli). Brno: Host - vydavatelství s. r. o., 2015

Karel Piorecký: Česká poezie v postmoderní situaci. Praha: Academia, 2011

Pavel Janoušek: Time-out, aneb, Mé kritické pokusy, bláboly a omyly z let 1987-1999. Brno: Host, 2001

Helena Kosková: Hledání ztracené generace. 2. rozš. vyd., v H & H 1. Jinočany: H & H, 1996

Gertraude Zand: Totální realismus a trapná poezie: česká neoficiální literatura 1948-1953. Translated by Zuzana Adamová. Brno: Host, 2002

Milan Suchomel: Literatura z času krize: šest pohledů na českou prózu 1958-1967. Brno: Atlantis, 1992

Martin Pilař: Underground: (kapitoly o českém literárním undergroundu). Brno: Host, 2002

Miroslav Balaštík: Nová jména v české poezii 90. let, Brno 1998

Jan Čulík: Knihy za ohradou, Praha, vročení neuvedno

Blahoslav Dokoupil – Miroslav Zelinský (eds.): Slovník české prózy 1945–1994, Ostrava 1994

Jiří Holý – Jaroslava Janáčková – Jan Lehár – Alexandr Stich: Dějiny české literatury od počátků k dnešku, Praha 1999

Jiří Holý (ed.): Český Parnas. Literatura 1970–1990, Praha 1993

Pavel Janoušek (ed.): Dějiny české literatury I – IV, Praha 2007, 2008

Pavel Janoušek (ed.): Slovník českých spisovatelů od roku 1945 I – II, Praha 1999

Zdeněk Kožmín – Jiří Trávníček: Na tvrdém loži z psího vína. Česká poezie od 40. let do současnosti, Brno 1998

Jiřina Táborská – Milan Zeman (eds.): Česká literatura 1945–1970. Interpretace vybraných děl, Praha 1992

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info