Autobiografické a autofikční vyprávění

Zuzana Fonioková pomocí naratologických metod v kombinaci s teorií autobiografie a poznatky kognitivní a narativní psychologie analyzuje vyprávěcí strategie autobiografických narativů a jejich vztah k propojení narativu, paměti, identity a kultury.

Studie

FONIOKOVÁ, Zuzana. Kultura, příběhy, identita : Čínsko-americké povídačky Maxine Hong Kingstonové. Bohemica Litteraria. Brno, 2022, roč. 25, č. 2, s. 73-94. ISSN 1213-2144. doi:10.5817/BL2022-2-5.

Anotace

Studie se zabývá průsečíkem kultury, příběhů a osobní identity. Představuje problematiku narativní identity z pohledu psychologie, přičemž se soustředí na kulturní podmíněnost způsobů vzpomínání a vyprávění o sobě. Stručně pojednává o konceptu dominantních kulturních narativů (master-narativů) a jejich vlivu na osobní životní příběhy i samotné životní volby, přičemž věnuje pozornost i formě „narativního vzdoru“, kdy lidé, jejichž zkušenost neodpovídá určitému master-narativu, přicházejí s narativy alternativními. Další část studie se obrací k autobiografické tvorbě, v níž je zpochybňování sociokulturních norem a zakořeněných představ leckdy doprovázeno porušováním žánrových konvencí a hledáním alternativních způsobů sebevyjádření, a to zejména v případě autorů ze společensky marginalizovaných skupin. Poslední část pak přináší analýzu fikcionalizované autobiografie Válečnice čínsko-americké spisovatelky Maxine Hong Kingstonové, která zobrazuje střet dvojích konvencí vyprávění o životě, vzorů utváření identity a master-narativů v případě lidí bikulturního původu. Zároveň exemplifikuje sílu autobiografických textů upozornit na převládající kulturní narativy a nabídnout alternativní perspektivy.

FONIOKOVÁ, Zuzana. Sám za sebe, a přece fikční : »Možnosti milostného románu« Jana Němce jako autofikce. Bohemistyka. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2021, roč. 21, č. 4, s. 513-532. ISSN 1642-9893. doi:10.14746/bo.2021.4.5.

Anotace

Studie analyzuje Možnosti milostného románu (2019) Jana Němce jako příklad hybridního módu autofikce. Článek nejprve mapuje proměny autobiografické tvorby i její teoretizace směrem ke zpochybňování čisté faktuálnosti žánru autobiografie a k porušování jeho konvencí, k inkluzívnějšímu pojetí autobiografického vyprávění a k zaměření na narativní utváření Já v autobiografickém procesu. Současnou situaci psaní o vlastním životě odráží mj. obliba autofikcí, které se k osobě autora vztahují prostřednictvím kombinace referenčního a fikčního diskurzu. Studie dále poukazuje na způsoby signalizace faktuálního i fikčního vyprávění v Možnostech milostného románu. Dílo tímto způsobem inscenuje pokus o autobiografickou výpověď a zároveň komentuje potíže, jež takové snahy nutně doprovází. Ambivalence referenčního rámce je tudíž zásadní součástí rétorické strategie díla.

FONIOKOVÁ, Zuzana. What’s in an I?: Dissonant and Consonant Self-Narration in Autobiographical Discourse. Biography: An Interdisciplinary Quarterly. University of Hawai´i, 2020, roč. 43, č. 2, s. 387-406. ISSN 0162-4962.

Anotace

Studie se zabývá několika příklady fokalizačních strategií v autobiografických dílech, přičemž kombinuje metody naratologické analýzy a autobiografických studií. Pomocí aplikace konceptů konsonantní a disonantní sebenarace (D. Cohnová) zkoumá způsoby, jimiž autoři kreativně pracují s různými pozicemi autobiografického Já, a jak tento aspekt přispívá k estetickým kvalitám textů. Po stručném objasnění role vyprávějícího Já a prožívajícího Já v autobiografických narativech následuje analýza juxtapozice perspektiv těchto dvou Já v knize My Father’s House Sylvie Fraserové, jíž je dosaženo obratnou kombinací konsonantní a disonantní sebenarace. Na základě příkladů disonantní sebenarace v Při loupání cibule Güntera Grasse a Christopher and His Kind Christophera Isherwooda a konsonantní sebenarace v autobiografické trilogii Mary Karrové (The Liars’ Club, Cherry, Lit) pak studie předkládá závěr, že sebe-disonance bývá využita ke komunikaci meta-autobiografických komentářů, zatímco sebe-konsonance přispívá k zanoření čtenáře do předkládaného příběhu.

Bez popisku

TLUSTÝ, Jan. Autobiografický mýtus v pozdních textech Bohumila Hrabala. In Češka, Jakub; Ďurčanský, Marek; James, Petra; Meyer, Holt. Schizofrenická historiografie: literatura Bohumila Hrabala v krátkém 20. století. Dolní Břežany: Scriptorium, 2019, s. 135-148.

Bez popisku

TLUSTÝ, Jan. On Unreliability of Memories: J.M. Coetzee’s Autofictional Trilogy. In Kucala, Bozena; Kusek, Robert (eds.). Travelling Texts T: J.M. Coetzee and Other Writers. Frankfurt am Main, Berlin, Bern etc: Peter Lang, 2014. s. 225-237.

Bez popisku

TLUSTÝ, Jan. To See Oneself Through the Eyes of Others and Through the Eyes of Books: Perspective in Bohumil Hrabal's Autobiographical Texts. Prace filologiczne. Literaturoznawstwo. Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 2018, roč. 2018 (11), č. 8, s. 85-98.

Bez popisku

TLUSTÝ, Jan. Pábitelské autofikce Bohumila Hrabala. In Kanda, Roman. Trhliny světa : kniha studií o Bohumilu Hrabalovi. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, s. 130-140.

Popularizační texty

FONIOKOVÁ, Zuzana. K pozadí jednoho fenoménu. O autofikci, pravdě a žánru. In Host: literární měsíčník. 2022.

Anotace

Představení kontextu současné autobiografické a autofikční tvorby.

Konference

Projekty

Grantový projekt GA21-12454S Fakta a fikce v životních příbězích: narativní strategie autobiografického psaní (4/2021 - 3/2024)

Anotace

Ambicí projektu je výzkum vyprávěcích strategií autobiografických textů pomocí naratologických metod v kombinaci s teorií autobiografie a s využitím poznatků kognitivní a narativní psychologie. Analýza příkladů autobiografického psaní (autobiografií a memoárů, meta-autobiografií, autofikcí a autobiografických komiksů) publikovaných od 70. let 20. století do současnosti v angličtině, němčině a češtině se zaměří na způsoby, jimiž použité narativní techniky odrážejí, ztvárňují či inscenují sebe-objevování a konstrukci Já, problémy autobiografické paměti a konvence autobiografického psaní. Prozkoumá estetické účinky různých vyprávěcích postupů a jejich možné etické důsledky. Hlavním výstupem bude odborná monografie zaměřená na 1) narativní perspektivu jakožto prostředek inscenování komplexního vztahu mezi současným a minulým Já, 2) zapojení fikčnosti za účelem zprostředkování autobiografické pravdy, 3) vztahování se ke kulturně utvářeným vzorcům zkušenosti a vzorům identity a 4) meta-autobiografické strategie v různých typech autobiografické tvorby.

Ve výuce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info