Kramářské písně

Webové stránky projektu

Publikace

Czech broadside ballads Czech broadside ballad as Ttext, Art, Song in Polular Culture, ca. 1600-1900. Ed. by Patricia Fumerton, Pavel Kosek, Marie Hanzelková, Amsterodam University Press 2022.

Anotace

Tato kolektivní monografie poprvé představuje zahraničním čtenářům české kramářské písně z 16. až 19. století. Písně nahlížíme z interdisciplinární perspektivy a vnímáme je jako jedinečný a regionální kulturní fenomén: od jejich produkce a sběratelského procesu až po muzikologii, lingvistiku, uchovávání, katalogizaci a další. Zároveň při pohledu v širší perspektivě - rozšíříme-li svůj pohled o produkci balad v příhraničních zemích (např. v Německu, Polsku a na Slovensku) a od severozápadu až po Velkou Británii a jihozápad Brazílie - objevíme mezinárodní fenomén. Vidíme, že české kramářské písně se podílely na vzkvétající populární kultuře, která textem, obrazem a písní promlouvala k rozmanitým zájmům mas, zejména chudých, po celém světě.

Hana Bočková: Finding Justice: Punishment in Broadside Ballads

Kapitola se zabývá tematizací zločinu a jeho potrestání v kramářských světských písních.

Michaela Soleiman pour Hashemi: Previous Research on Broadside Ballads, with a Particular Focus on Literary History

Michaela Soleiman pour Hashemi se věnuje konstrukci akademické interpretace kramářských písní v rámci předchozího výzkumu, zejména z literárního hlediska. V rámci široké škály vědeckých prací Hashemi vymezuje čtyři odlišné fáze zkoumání kramářských písní, které, ačkoli se od sebe liší, společně definovaly vznik a charakteristiky tohoto žánru.

Hanzelková, Marie. Broadside Ballads and Religious Pilgrimage Songs: The Virgin Mary of Vranov

Příspěvek popisuje velmi populární a aktuální (alespoň v době svého vzniku) fenomén českých kramářských tisků: poutní písně. Prostřednictvím případové studie analyzuje písně vztahující se k lokálnímu poutnímu místu Vranov u Brna. Studie se zaměřuje na výrazné, ale i typické prostředky prezentace a propagace Vranova (a potažmo všech poutních míst). Jak dokládá provedená analýza více než 45 písní, poutní písně měly především sjednocující charakter, i když často reflektovaly také historické stereotypy a dlouhodobé soupeření mezi národnostními a náboženskými skupinami, které poutní místa navštěvovaly.

Věra Frolcová, Hana Bočková, Markéta Holubová, Tomáš Slavický, Pavel Kosek: Má svou známou notu. Kramářské písně v ústní tradici Moravy a Slezska. Brno: Host, 2022, 664 s.

Anotace

Kniha zkoumá kramářskou píseň duchovní i světskou jako fenomén orální kultury i knihtisku, a to z hlediska etnomuzikologického, muzikologického, etnologického, literárněhistorického a jazykovědného.

Kniha představuje jedinečné hudební a literární doklady tradice českých kramářských písní.

Zpěv špalíčkových neboli kramářských písní zanechal v paměti našich předků silnou stopu jako součást slavnostních i všedních dní, zábavy, modlitby, práce, stolování, společných postních a adventních večerů, poutí či svateb, ale také jako dědictví hodnot, které se podílely na hledání odpovědí ohledně života a smrti. Kniha přináší třicet šest hudebních a literárních dokladů kramářských písní, jak je podle podání lidových pěvců zapsali František Lýsek a Jan Poláček ve dvacátém století. Pocházejí z dokumentačních sbírek brněnského pracoviště Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.

Kolektiv autorů je tvořen odborníky různých specializací, kteří se dlouhodobě zabývají českými kramářskými písněmi: etnomuzikoložkou Věrou Frolcovou, lingvistou Pavlem Koskem, literární historičkou Hanou Bočkovou, etnoložkou Markétou Holubovou a muzikologem Tomášem Slavickým.

Czech Broadside Ballads in the International Context

Anotace

Speciální číslo časopisu Bohemica litteraria je věnováno fenoménu českých kramářských písní, s přesahy do dalších typů levných tisků. Ke spolupráci jsme přizvali přední české i zahraniční odborníky, aby zde publikovali výsledky svého nejnovějšího bádání. Příspěvky zahraničních badatelů dokládají širší geografický kontext (např. studie o německých písních vydaných v Kolíně nad Rýnem v 16. století) a náboženské souvislosti (např. studie o jidiš písních ze 16. století). Závěrečný příspěvek o brazilském cordelu dokazuje, že fenomén tištěných písní je živý i v 21. století a díky elektronickým médiím může představovat různorodé sociální skutečnosti a mnohočetné hlasy jinak umlčovaných aktérů brazilské společnosti.

Součástí čísla je také rozhovor s Patricií Fumerton, ředitelkou English Broadside Ballad Archive.

Hanzelková, Marie. "Obracení" poutních kramářských písní. Panna Marie Vranovská.  Národní muzeum. Acta Musei Nationalis Pragae - Historia litterarum, roč. 66, č. 3-4 (2021), s. 101-110

Anotace

Příspěvek popisuje velmi populární a aktuální (alespoň v době svého vzniku) fenomén českých kramářských tisků: poutní písně. Prostřednictvím případové studie analyzuje písně vztahující se k lokálnímu poutnímu místu Vranov u Brna. Studie se zaměřuje na výrazné, ale i typické prostředky prezentace a propagace Vranova (a potažmo všech poutních míst). Jak dokládá provedená analýza více než 45 písní, poutní písně měly především sjednocující charakter, i když často reflektovaly také historické stereotypy a dlouhodobé soupeření mezi národnostními a náboženskými skupinami, které poutní místa navštěvovaly.

Hanzelková, Marie. Kramářské písně jako evropský fenomén.  In Glombová, Hana, ed. Do Brna široká cesta: kramářské písně se světskou tematikou: katalog k výstav: Moravské zemské muzeum, 4. září 2020 - 7. března 2021. Brno : Moravské zemské muzeum, 2020, s.12–14.

Anotace

Kapitola stručně představuje české kramářské písně jako součást globálního fenoménu, jenž byl rozšířen v celé Evropě i v mimoevropských zemích. Pozornost je věnována zejména anglickým, německým a polským tiskům, dále písním z románského prostředí, ze skandinávských zemí a z východní Evropy.

Dufka, Jiří, Hanzelková, Marie, Vlková, Markéta. Konec kramářské písně?

Příspěvek se zaměřuje na poslední fázi vývoje české kramářské písně, její ústup (konec 19. století) a postupný zánik. Poukazuje na změnu materiality, tematiky i uchopení látky. Zvláštní linii závěrečného období představují bibliofilské přetisky kramářských písní. Pozornost je také věnována písním v krajanských komunitách a satirických nápodobám.

Hanzelková, Marie. Mariánské kramářské písně. In Boháčová, Michaela, ed. Dvanácte vrchů ten strom má: kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou: katalog k výstavě : Moravské zemské muzeum, 13. května 2022 – 13. listopadu 2022. Brno: Moravské zemské muzeum, 2022, s. 18–21.

Anotace

Kapitola se zabývá zobrazením Panny Marie v kramářských písních. Zvláštní pozornost je věnována Mariinu životu, písním o zázracích a prosebným a oslavným písním. Analýza kramářských písní dokládá, jak důležitou roli hrála postava Marie v lidové zbožnosti: v některých případech tato mateřská ochránkyně zastiňuje i samotného Boha.

Výstavy

Na výstavě Do Brna široká cesta: kramářské písně se světskou tematikou se podílela Marie Hanzelková. Moravské zemské muzeum, 4. září 2020 – 7. března 2021.
Bez popisku

Videoprohlídka s anglickými titulky

Podíl Marie Hanzelkové na výstavě Dvanácte vrchů ten strom má: kramářské a poutní tisky s náboženskou tematikou. Moravské zemské muzeum, 13. května 2022 – 13. listopadu 2022.
Bez popisku

Videoprohlídka s anglickými titulky

Konference, workshopy a výstavy

web projektu

Konference

Ve výuce

Webináře

Organizace online přednášek zahraničních odborníků: Patricia Fumerton (University of California, Santa Barbara), Oren Cohen Roman (University of Haifa)
Bez popisku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info