Podpora mezinárodní mobility studentů doktorských studijních programů – účast na konferencích a krátkodobých studijních pobytech

 

 

Účel

Stipendium je určeno výhradně studentům doktorských studijních programů. Cílem je podpořit aktivní účasti na zahraničních vědeckých konferencích, event. podpořit možnost krátkodobých studijních pobytů na partnerských institucích v zahraničí (do 1 měsíce trvání).

Podávání žádostí je možné po celý akademický rok.

 Okruh studentů

Stipendium je určeno pro řádné studenty doktorských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia.

Zdroj financování

Zdrojem financování je stipendijní fond fakulty.

Podmínky pro přiznání stipendia

1. Žádost o přiznání stipendia:

Návrh na udělení stipendia podává žadatel (student) na předepsaném formuláři. Sběr žádostí administruje studijní oddělení (Mgr. Jiří Žoudlík), sběr probíhá průběžně. Povinnou součástí žádosti je písemně vyjádřená aktivní podpora školitele, ve které školitel zejména specifikuje konkrétní přínosy dané mobility pro žadatele a jeho studium, a písemný souhlas vedoucího ústavu/katedry.  K žádosti je nutné přiložit akceptační dopis a v případě žádosti o proplacení konferenčního poplatku doložit jeho výši. O přiznání stipendia rozhoduje proděkan pro doktorské studium.

2. Výše stipendia

Stipendium na jednodenní a dvoudenní pobyty v sousedních zemích se obvykle uděluje v plné výši nákladů. V ostatních případech se stipendium vyplácí jako paušální částka, která je příspěvkem na úhradu cestovních a pobytových nákladů souvisejících s výjezdem, vč. případných konferenčních poplatků. Celková částka stipendia pro žadatele je určena součtem dílčích částek, jejichž výše závisí na následujících faktorech:

  1. země cílové destinace – výše je závislá na tom, do jaké ze tří kategorií zemí student vyjíždí (kategorizace zemí I – III viz příloha č. 1);
  2. příspěvek na ubytování (výše příspěvku viz příloha č. 2 – kategorizace zemí A – C).
  3. příspěvek na konferenční poplatek

V odůvodněných a zřetele hodných případech může být přiděleno stipendium v mimořádné výši. Na přiznání mimořádného stipendia neexistuje právní nárok.

UPOZORNĚNÍ: Výjezdy do zahraničí lze financovat pouze z jednoho fakultního programu podpory mobilit. Kombinování s financováním např. ze specifického výzkumu a z dalších finančních zdrojů kateder je možné.

Student je povinen předložit do dvou týdnů po návratu z mobility závěrečnou zprávu podepsanou školitelem v rozsahu alespoň jedné strany A4, v níž stručně popíše mobilitu, které se účastnil, a přínos této mobility pro něho a jeho studium. Nebude-li cesta uskutečněna, je student povinen přidělenou částku vrátit.

Výše uvedená pravidla vstupují v platnost od 1. července 2015.

 

Příloha č. 1

Výše vyplacené částky stipendia podle bodu 2 a) dle země destinace:

Skupina zemí I:      Maďarsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko

Skupina zemí II:     ostatní evropské země

Skupina zemí III:   mimoevropské země

 

Jednorázová paušální částka stipendia:

Skupina zemí I:      3 000 Kč

Skupina zemí II:    7 500 Kč

Skupina zemí III:   12 000 Kč

 

Příloha č. 2

Skupina zemí A: Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Rumunsko, Polsko, Slovinsko, Slovensko, Chorvatsko, Srbsko, Makedonie, Černá Hora, Rusko, Ukrajina, Bělorusko, další evropské nečlenské země EU.

Skupina zemí B: Rakousko, Belgie, Kypr, Španělsko, Řecko, Itálie, Lucembursko, Malta, Portugalsko, Turecko, mimoevropské země, které nejsou členy OECD.

Skupina zemí C: Dánsko, Finsko, Německo, Nizozemí, Norsko, Švédsko, Francie, Irsko, Island, Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Velká Británie, mimoevropské země OECD: USA, Kanada, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Mexiko, Jižní Korea.

 

Denní paušální částka stipendia:

Skupina zemí A:    625 Kč na den

Skupina zemí B:    750 Kč na den

Skupina zemí C:     875 Kč na den

 

 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info