Navazující magisterské studium

Informace ke státní závěrečné zkoušce programu FF N-CJ Český jazyk a literatura pro studenty imatrikulované
od podzimu 2019 včetně

Preambule

Státní závěrečná zkouška (SZZ) se skládá ze dvou částí: obhajoby diplomové práce a ústní zkoušky. Vedlejší studijní plán neobsahuje obhajobu práce.

Obhajoba práce

Obhajoby magisterských diplomových prací budou probíhat ve stejný den jako ústní část státní závěrečné zkoušky. Literárněvědná témata se budou obhajovat před komisí sestavenou z odborníků na literaturu, jazykovědná témata se budou obhajovat před komisí sestavenou z odborníků na jazyk. Obhajoby diplomových prací jsou veřejné. Obhajoba by měla probíhat s připravenou prezentací a její časový rozsah by neměl překročit 15 min.

Ústní zkouška

Tematické okruhy mají studentům sloužit jako opora pro přípravu k magisterské SZZ. Vycházejí z látky probrané v základních teoretických předmětech (Z) a profilujících předmětech (P) magisterského studia programu Český jazyk a literatura na FF MU. Předpokládá se, že student ovládá látku, která byla součástí předchozího bakalářského studia českého jazyka a literatury na FF MU.

Ve srovnání s bakalářskou SZZ se u magisterské SZZ očekává vedle rozšířeného penza znalostí (viz níže uvedené studijní okruhy) též schopnost pojednat problematiku v širších souvislostech a v elementárním teoretickém (či metodologickém) zakotvení. Samozřejmostí je znalost terminologie a orientace v základní odborné literatuře a přehled o hlavních oborových časopisech (např. Naše řeč, Slovo a slovesnost, Česká literatura, Host ad.).

Studující své zkušební komisi předloží seznam četby, jenž bude v souladu s absolvovanými literárněteoretickými a literárněhistorickými předměty typu Z a P obsahovat požadovaný počet přečtených titulů. Za základ četby ke zkoušce z české literatury je považován seznam povinné četby k bakalářskému studiu na ÚČL FF MU. Absolvuje-li studující bakalářské studium na jiné univerzitě či jiné fakultě MU, bude tato část seznamu vycházet z jeho předchozího studia.

Studující odborného studia bohemistiky (se specializací nebo bez ní) a studující učitelského programu předloží zkušební komisi seznam doplněný o tituly primární české, světové a odborné literatury, kterou během magisterského studia přečetli a o níž mohou při zkoušce hovořit.

Studující učitelského programu navíc vybírají a předkládají tituly světové literatury ze soupisu, který je založen na výuce povinného předmětu světové literatury.

Pokud studující u státní závěrečné zkoušky magisterského studia žádný seznam četby nepředloží, bude zkoušející vycházet z předpokladu, že může hovořit o libovolném titulu povinné četby doporučené pro bakalářské studium na ÚČL FF MU (odborné studium) a v případě učitelského studia také o titulech ze soupisu doporučené literatury, probírané v povinném semináři světové literatury.

Obecné příručky doporučené pro přípravu jazykové části SZZ

  • Černý, J. Dějiny lingvistiky. Olomouc, 1999.
  • Helbig, G. Vývoj jazykovědy po roce 1970. Praha, 1991.
  • Karlík, P. – Krčmová, M. – Pleskalová, J. – Večerka, R. (eds.). Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky. Academia: Praha, 2007.
  • Karlík, P. – Nekula, M. – Rusínová, Z. (eds.). Příruční mluvnice češtiny.  Praha, 1995.
  • Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (eds.). Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, 2016.
  • Lamprecht, A. – Šlosar, D. – Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha, 1986.
  • Mluvnice češtiny I–III. Praha, 1986, 1987.

Seznam základní literatury doporučené pro přípravu k literární části SZZ je umístěn na webových stránkách Ústavu české literatury v kolonce Základní literatura oboru.

Literatura k jednotlivým okruhům je zadána v sylabech povinných a povinně volitelných kurzů magisterského studia v IS MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info