Pro studenty

STUDIJNÍ PLÁNY

JAK NA DIPLOMOVOU PRÁCI NA LMK?

Standardní rozsah magisterské práce je závazně určen počtem znaků, do rozsahu se započítává vlastní text, poznámkový aparát, obsah. Do rozsahu se nezapočítává seznam literatury, titulní strany, čestné prohlášení. Doporučená kvantita je pro magisterskou diplomovou práci 140 000 znaků.

Diplomová magisterská práce řeší dílčí literárněvědný, kulturologický, intermediální nebo translatologický problém studia. Student v ní musí prokázat schopnost samostatné odborné práce, to znamená vytvořit hypotézu, osnovu a časový plán práce, vyhledat a zpracovávat relevantní odbornou literaturu podle tematického zaměření své práce, sbírat adekvátními metodami relevantní materiál výzkumu, popsat, analyzovat, interpretovat a vyhodnotit sebraný materiál. Kvalifikační práce musí být předložena v požadovaném rozsahu a standardní kvalitě obsahové, jazykové i formální podle požadavků kladených na magisterské diplomové práce.

Práce je hodnocena na základě posudků vedoucího práce a oponenta.

POKYNY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info