Navazující studium Českého jazyka a literatury

Bez popisku

Obor Český jazyk a literatura je koncipován jako jednooborové, nebo dvouoborové studium navazující na bakalářský studijní obor Český jazyk a literatura. Je určen studentům se zájmem o odborné komplexní bohemistické vzdělání jazykovědné a literárněvědné.

Studenti získají znalost českého jazyka a české literatury v průběhu celého historického vývoje s vyústěním v současný stav, jakož i schopnost teoretické reflexe nabytých poznatků.

Obor zároveň nabízí celou škálu specializovaných kurzů, jež umožňují variantnost specializace (v literárněvědných kurzech např. na ediční a redakční práce, literaturu pro děti a mládež, teorii překladu aj., v kurzech jazykovědně orientovaných např. na dialektologii, korpusovou a počítačovou lingvistiku, studium češtiny jako cizího jazyka aj.).

Zajistí odpovídající kvalifikační připravenost a potřebnou míru profesní adaptability studentů na podmínky a požadavky praxe, posílí i jejich metodologické zázemí pro vstup do doktorského studia.

Absolvent jednooborového i dvouoborového studia je schopen vykonávat povolání, v nichž se uplatní komplexní znalost českého jazyka a literatury, schopnost praktického ovládání prestižní variety češtiny v komunikační praxi či připravenost pro řídicí práci v médiích a kulturních institucích nejrůznějšího zaměření.

 

Prohlídka oboru v IS - seznam předmětů, struktura studia

Přijímací zkoušky do magisterského studia

Bez popisku

Forma zkoušky je písemná. Obsah odpovídá požadavkům k státní bakalářské zkoušce, konkrétně především:

1) znalost dějin literatury od jejích počátků po současnost v rozsahu příruček Panorama české literatury (L. Machala, E. Petrů a kol., 1994) a Česká literatura od počátků k dnešku (J. Holý, J. Janáčková, J. Lehár, A. Stich, 1998)

2) znalost literární teorie orientačně v rozsahu Poetického slovníku (T. Žilka, 1987)

3) četba ad 1 (100 základních uměleckých děl) a ad 2 (10 literárněvědných děl)

Bez popisku

Co dokáže úspěšný absolvent?

Použít své komplexní odborné bohemistické vzdělání včetně speciálních disciplín, a to jak jazykovědných (např. onomastiky, dialektologie a korpusové lingvistiky), tak literárněvědných (literatury pro děti a mládež, tvůrčího psaní, teorie film. adaptace);
Ovládat kodifikaci spisovné češtiny, má dobré znalosti o vývoji této prestižní jazykové variety;
Obsáhnout znalosti o české literatuře v komparativní perspektivě;
Rozumět jazykovědným i literárněvědným teoriím, konceptům a metodologii práce s texty, osvojí si dovednosti, jak písemně zpracovat zadané téma s použitím samostatně zvolené metody;Samostatně pracovat s uměleckými a odbornými texty;
Vytvořit a prezentovat odborný text dle akademických zvyklostí.

Bez popisku

Kde se uplatním po studiu?

Absolventi mohou vykonávat celou řadu povolání, v nichž se vyžaduje hlubší specializovaná znalost jazykovědné a literárněvědné bohemistiky.

Jsou rovněž připraveni samostatně vyhledávat, kriticky posuzovat a adekvátně využívat různé informační zdroje, pracovat s jazykovými a přehledovými sw-aplikacemi a zároveň je vytvářet.

Mohou se uplatnit na odborných pozicích v tradičních a elektronických médiích, v nakladatelstvích, v kulturních institucích, ve státní správě i v soukromém sektoru, a to jako žurnalisté, redaktoři, tiskoví mluvčí, dokumentátoři, jazykoví poradci, korektoři, lektoři apod.

Absolventi dvouoborového studia mají uplatnění širší, např. ve spojení s dalšími jazyky mohou působit jako překladatelé a tlumočníci.

Komplexnost magisterského stupně studia poskytuje absolventům předpoklady pro působení ve vedoucích pozicích. Zájemcům o další vzdělávání zajišťuje znalostní i teoreticko-metodologickou připravenost pro doktorské studium.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info