Experiment vs stereotyp

Studentská literárněvědná konference
datum: 20. a 21. dubna 2017
místo: zasedací místnost Sdružení moravských pracovišť AV ČR, Čechyňská 19, Brno
Spolupořadatel: Ústav české literatury a knihovnictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Katedra českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně


Co je experiment a co stereotyp v literatuře? Jsou to jen prázdné nálepky, nebo existuje zřetelná dělicí čára mezi experimentálním psaním a literaturou naplňující předem dané stereotypy? Je vůbec možné jasně vymezit hranice mezi inovativními a konvenčními díly? A jaké důsledky má toto dělení pro naše pojetí literární historie a teorie?
Kontrast mezi experimentem a inovací na jedné straně a stereotypem a konvencí na straně druhé se objevuje v mnoha oblastech lidského konání, a ani literatura v tomto ohledu není žádnou výjimkou. Experimentální poezie, próza, drama a díla spojená s modernismem či avantgardou se programově staví proti zavedeným literárním formám, žánrům a postupům. Inovace na úrovni jazyka, stylu a tématu jsou přímo nezbytnou podmínkou vzniku nových literárních směrů a hnutí a jsou snad samotnou podstatou vývoje literatury, jakkoli se náhledy na evoluční chápání literární historie mohou značně různit. Znamená to, že následování osvědčeného či plnění konvenčních schémat musíme nutně vnímat jako jev negativní? Vždyť kolik čtenářů se rádo stále znovu noří jen do mírně obměněných romantických či dobrodružných příběhů, za jejichž vznikem často stojí celé týmy autorů specializovaných právě na specifické varianty zvoleného literárního žánru. Některé umělecké koncepce založené na napodobování velkých vzorů naopak naplňování stereotypů přímo vyžadovaly, ať už se jednalo o středověké legendy, hrdinské eposy nebo romány socialistického realismu. A i v rámci dobové poetiky nebo stylu jednotlivých tzv. velkých spisovatelů se mnohdy objevují nejrůznější schémata a tvůrčí klišé, která mohou dále fungovat jako živná půda pro autorovy následovníky či epigony.
Šestnáctý ročník Studentské literárněvědné konference se zaměří právě na to, jak je opozice stereotypní a konvenční versus experimentální a inovativní reflektována v literatuře a jak literatura pracuje s tímto principiálním protikladem.


Základní tematické okruhy:
1. Experimentální poezie, próza a drama.
2. Modernismus a avantgarda.
3. Žánrové konvence a jejich inovace.
4. Autorské stereotypy a epigonství.

Fakultní předkolo: 11. 3. 2017
V pátek 11. března proběhlo soutěžní předkolo Studentské literárněvědné konference, z něhož do celostátního kola postoupily Bc. Pavlína Dušková, Bc. Kristýna Jančíková (za bohemistiku) a Bc. Luisa Pavlíková (za LMK). Zmíněným kolegyním srdečně gratulujeme! Ostatní referáty, které zazněly, byly velmi kvalitní a je škoda, že nemohou na konferenci zaznít všechny příspěvky.

Program celostátního kola:
čtvrtek 20. dubna
8:30-9:00 prezence 9:00-9:10 zahájení 9:10-10:30 první blok
 Mgr. Petr Kuběnský (3. roč. Ph.D. studia, obor: Česká literatura, FF MU) Konceptualismus v literárním díle Ladislava Nováka
 Nicole R. Snová (2. roč. Bc. studia, obor: Literární tvorba/Filozofie, VŠKK/FF UK) Prolnutí fotografie, řeky a barvy v Matouškově Albu
 Bc. Luisa Pavlíková (1. roč. NMgr. studia, obor Literatura a mezikulturní komunikace, FF MU)Recykliteratura - tvorba na pomezí literatury a výtvarného umění
 Vendula Čepicová (2. roč. Bc. studia, obor Česká filologie, FF UPOL) Topos námořníka v proměně Seifertovy poetiky
10:30-11:00 diskuse 11:00-11:20 přestávka na čaj a kávu 11:20-12:20 druhý blok
 Mgr. Martin Dvořák (2. roč. Ph.D. studia Dějiny novější české literatury, FF JČU) Experiment jako drama - Vladimír Holan a stav ovlivnění
 Mgr. Magdalena Supeł (1. ročník Ph.D. studia, obor: Bohemistika, UW) Autobiografie? Vzpomínky? Deník? - jak forma ovlivňuje konstruovaní subjektu v autotematickém vyprávění (na příkladu Teorie spolehlivosti Ivana Diviše)
 Mgr. et Mgr. Ondřej Selner (2. roč. Ph. D. studia, obor Dějiny novější české literatury, FF JČU)Experiment a stereotyp jako nástroj sebereflexivní prózy 20. let
12:20-12:50 diskuse 12:50-14:30 přestávka na oběd 14:30-15:50 třetí blok
 Mgr. Daniel Domorák (2. roč. Ph.D. studia, obor Slovenská literatura, SAV a FF UK)Stereotypy čítania existenciálnej literatury
 PhDr. Jan Bárta (2. roč. Ph.D. studia, obor České soudobé dějiny, FF UK) Jan Procházka: Zelené obzory. Příspěvek k žánrovým inovacím socialistického realismu a jeho pozdní fázi počátku 60. let
 Radek Touš (3. roč. Bc studia, obor: Česká literatura, FPF SU) Růžena Svobodová: realistický detail versus secesní ornament
 Bc. Pavlína Dušková (2. roč. NMgr. studia, obor Český jazyk a literatura, FF MU) Historická veselohra Emanuela Bozděcha "v zajetí" dramatické tvorby Eugena Scriba
15:50-16:20 diskuse16:20-16:40 přestávka na čaj a kávu 16:40-18:00 čtvrtý blok
 Bc. Kristýna Jančíková (2. roč. NMgr. studia, obor Český jazyk a literatura, FF MU) Žánr románu s tajemstvím v Tajnostech pařížských Eugena Suea a jeho specifické uchopení v prózách J. K. Tyla a Karla Sabiny
 Bc. Juan Zamora (3. roč. NMgr. studia, obor: Český jazyk a literatura, FF UK) Melancholie v hávu detektivky
 Bc. Galina Prokudina (5. roč. NMgr. studia, obor Ruský jazyk a literatura, FF MU) Prvky gotického románu v díle Miloše Urbana Sedmikostelí: od tradic k novátorství
 Bc. Stanislav Drastík (2. roč. NMgr. studia, obor Učitelství pro SŠ - český jazyk a literatura - historie, FF OU) Stereotyp a inovace gothic fiction v prózách Petr Staníčka
18:00-18:30 diskuse, občerstvení 19:00 Exkurze - komentovaná prohlídka nakladatelství Host
Pátek 21. dubna
9:00 zahájení druhého dne jednání 9:05-10:25 pátý blok
 Mgr. Nikola Danišová (1. roč. Ph.D. studia, obor Literární a estetická komunikace, FF UK)Adaptačné inovácie rozprávkového typu 425C Kráska a Zviera
 Mgr. Petra Rusňáková (2. roč. Ph.D. studia, obor Slovenská literatura, SAV) Poznámky k osobitosti "inovácie" cestopisného žánru v slovenskej protestantském literatúre 17. storočia
 Mgr. Katarína Štafurová (3. roč. Ph.D. studia, obor Slovenská literatura, SAV) Autorský postup v baroku ako stereotyp a inovácia - dve podoby duchovnej piesne Když Panna plačícímu
 Bc. Tereza Jirásková (2. roč. NMgr. studia, obor Učitelství anglického jazyka a českého jazyka pro SŠ, FPF SU) Mezi tradicionálem a experimentální podobou kázání. Nad písněmi S. Karáska
10:25-10:55 diskuse 10:55-11:15 přestávka na čaj a kávu 11:15-12:35 šestý blok
 Mgr. Olga Słowik (2. roč. Ph.D. studia, obor Česká literatura FF UK) Žena stereotypní, žena "experimentální". Prolegomena k ženským postavám v díle Alexandry Berkové
 Veronika Walachová (3. roč. Bc. studia, obory: Český jazyk a literatura - Základy společenských věd, FF OU) Tematické stereotypy a inovace v próze Martina FibigeraAnděl odešel
 Mgr. Martin Markoš (2. roč. Ph.D. studia, obor Učitelství českého jazyka a literatury, PdF UHK) Petra Soukupová: Pod sněhem - hyperrealistický román o rodinných konstelacích
 Bc. Václav Smutný (2. roč. NMgr. studia, obor: Česká filologie, FF UPOL) Reprezentace všednosti v povídkové tvorbě Emila Hakla
12:35-13:00 diskuse 13:00-14.00 porada poroty
14:00 vyhlášení Ceny Vladimíra Macury, konec oficiálního programu konference

Laureáti:
Doktorandská kategorie:
1. místo Mgr. Olga Słowik
2. místo: Mgr. Petr Kuběnský
3. místo: Mgr. Martin Dvořák, Mgr. Magdalena Supeł
Čestné uznání: Mgr. PhDr. Jan Bárta
Studentská kategorie:
1. místo: Bc. Kristýna Jančíková
2. místo: Bc. Vojtěch Smutný
3. místo: Vendula Čepicová
Čestná uznání: Bc. Juan Zamora, Nicole R. Snová

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info