Spekulativní fikce, science fiction, fantasy

Tereza Dědinová se věnuje teorii spekulativní fikce a přesahům fantastických narativů k aktuálnímu světu zejména z hlediska ekokritiky a kognitivní vědy. 

Miroslav Kotásek se zaměřuje na problematiku populární kultury obecně, konkrétně na science fiction a detektivku jako specifických diskurzů, jejich konstituci v 19. století a jejich postavení v současné kultuře. S tímto tématem je také nejtěsněji propojena jeho plánovaná kniha, která by se měla věnovat otázce „budoucnosti“, toho, jak je v dnešní době konstruována v politickém, ekonomickém a technologickém diskurzu, nejvýznamněji však právě v science fiction.

Luisa Nováková publikuje studie věnované fantasy pro mládež.

New York, London: Bloomsbury Academic, 2022. 250 s.

Anotace

První studie, která se zabývá prolínáním diskurzu antropocénu se dvěma velmi vlivnými způsoby vyprávění příběhů - fantasy a mýtem - a ukazuje potřebu příběhů, které vyjadřují vize biocentrické, ekologické civilizace. Fantasy a mýtus jsou již dlouho nejvyspělejšími technologiemi kolektivního snění lidstva. Dnes nám pomáhají osvojit si biocentrickou optiku, znovu nás sblížit s ostatními formami života a pomáhají nám při přechodu k ekologické civilizaci. V tomto svazku, který se záměrně odklání od dystopických vyprávění směrem k anticipačním představám o udržitelné budoucnosti, se mísí kapitoly předních vědců z oblasti fantasy, mýtů a literatury pro mládež s osobními úvahami oceňovaných autorů a ilustrátorů knih pro mládež, včetně Shauna Tana, Jane Yolenové, Katherine Applegateové a Josepha Bruchaca.

Kapitoly se zabývají díly významných autorů fantasy, jako jsou J. R. R. Tolkien, Terry Prachett, J. K. Rowlingová, China Miéville, Barbara Hendersonová, Jeanette Wintersonová, John Crowley, Richard Powers, George R. R. Martin a Kim Stanley Robinson. Reflektují vyprávění odehrávající se ve Velké Británii, USA, Nigérii, Ghaně, na tichomořských ostrovech, Novém Zélandu a v Austrálii. Ve všech kapitolách jsou fantasy a mýty zarámovány jako oblasti, v nichž lze jpodrobně a se zachycením nejjemnějších nuancí navrhnout vize udržitelné budoucnosti. Namísto pouhé kritiky ekocidního statu quo si kniha klade otázku, jak mohou mytická vyprávění a fantastické příběhy motivovat k aktivitě kolem idejí nezbytných pro vznik ekologické civilizace.

Recenze

Octavia Cade (Strange Horizons)

Mònica Tomàs White (Ecozon@)

Heidi A. Lawrence (International Research in Children's Literature)

Bill Crozier (International Ecolinguistics Association)

Ocenění

Finále 2023 Mythopoeic Awards - výsledky budou vyhlášeny 5.8. 2023

Lanham, Boulder, New York, London: Lexington Books, 2021. 276 s.

Anotace

S cílem ukázat, že spekulativní fikce je cenným příspěvkem k diskusi o výzvách antropocénu, zkoumá kniha Images of the Anthropocene in Speculative Fiction řadu románů, jejichž témata se týkají různých aspektů antropocénu. Patří mezi ně ničení a ochrana přírodního prostředí, vztah mezi lidskými a nelidskými obyvateli planety, role mýtu při utváření antropocénu a boji proti němu, politické rozměry antropocénu, hrozba apokalypsy a role postapokalyptických vyprávění. Při zkoumání těchto témat se naši autoři zabývají díly Patricie Briggsové, M. R. Careyho, Dmitrije Gluchovského, Ursuly K. Le Guinové, N. K. Jemisinové, Stephenie Meyerové, China Miévilla, Jamese Pattersona, Maggie Stiefvaterové, J. R. R. Tolkiena a Scotta Westfielda. Jejich eseje ukazují, že spekulativní literatura může díky své schopnosti rozvíjet scénáře alternativní historie a prezentovat známé věci neznámým způsobem měnit vnímání povinností a odpovědnosti čtenářů vůči jejich komunitám a světu.

Recenze

Chris Pak (Science Fiction Studies)

Paul Williams (Fafnir)

 

Brno: Munipress, 2016, 376 s.

Anotace

Kolektivní monografie obsahuje příspěvky jednadvaceti autorů k reflexi fantastického vyjádření v literární a divadelní tvorbě. Pět tematických oddílů (O utopičnosti v literatuře, Sdílení příběhu, světa a jazyka, Ke kořenům nejen české fantastiky, Kreativita a fantastičnost – příběhy nejen pro děti, Středoevropská postmoderna) představuje možnosti zkoumání fenoménu fantastična z hlediska literární teorie a historie, divadelní a kognitivní vědy, filozofie a komparatistiky. Široké pojetí fantastična uplatněné v knize umožnilo zaměřit se na žánrové i nežánrové podoby fantastiky, a přispět tak k překlenutí do značné míry umělé hranice mezi nimi.

Recenze

Jan Lukavec (iLiteratura)

Brno: Munipress, 2015, 228 s.

Anotace


Fantastická literatura je dnes vlivným kulturním fenoménem. Ambicí této studie je iniciovat širší diskuzi o fantastické literatuře a upozornit na problematiku její reflexe. Práce sumarizuje možné přístupy k definici fantastiky v českém a světovém kontextu, blíže vymezuje podmínky nutné k uvažování o fantastičnosti díla a navrhuje definici fantastiky vycházející z Wittgensteinova konceptu rodových podobností, prototypové teorie, architextuality a neostrých množin. Druhá část knihy představuje dvoustupňovou typologii založenou na funkci fantastického prvku. Na prvním místě odlišuje dvě kategorie fantastična podle úrovně integrace fantastického prvku, se zohledněním textových i mimotextových aspektů, následně rozlišuje tři neostré množiny na základě klíčových funkcí fantastického prvku vzhledem k aktuálnímu světu.

Recenze

Pavel Šidák (Česká literatura)

Jan Křeček (Sarden)

Studie

Miroslav Kotásek: „Artificial Intelligence in Science-Fiction as a Model of the Posthuman Situation of Mankind.“ World Literature Studies 2015, č. 4
Miroslav Kotásek: „The Future Has Already Passed.“ Bohemica Litteraria, 2015, č. 2

Anotace

Studie se pokouší popsat jedinečnost přístupu, již science fiction v západním kulturním prostoru nabízí ve vztahu k temporalitě, především pak k budoucnosti. Jedinečnost této pozice vychází částečně z funkce, kterou "populární kultura" obecně v euroamerickém kulturním prostoru hraje. Jisté východisko úvah o vztahu science fiction a času představuje Luhmannova teorie autopoietických sociálních systémů; dále je popsán dopad druhého termodynamického zákona na běžné představy o čase v devatenáctém století a jeho vliv na formulování teorie informace v první polovině století dvacátého. Za účelem demonstrovat schopnost jazyka science fiction vypořádat se se zdánlivě ahistorickou situací, "technologickým údělem lidstva" a některými důsledky "informační společnosti" byl vybrán článek Dona DeLilla "In the Ruins of the Future", reagující specifickým způsobem na události 11. září.

Miroslav Kotásek: „Český literární kyberpunk a otázka žánru.“ Česká literatura 2018, č. 3
Miroslav Kotásek: „The Critical Potential of Science Fiction“. In Handbook of Critical Studies of Artificial Intelligence. Edward Elgar 2023, 940 s.
Tereza Dědinová: The Divine Cities by Robert Jackson Bennett : analysis of speculative fiction as a vehicle for changing the mind and the world. Brno studies in English. 2022, vol. 48, iss. 2, pp. 119-135

Anotace

Spekulativní literatura je vynikajícím prostředkem pro zpochybňování zdánlivě přirozených věcí; víra a a podoba reality patří mezi častá témata. V trilogii Božská města Roberta Jacksona Bennetta jsou vztahy mezi božstvy, lidmi a realitou složité a provokující k zamyšlení. Fikční svět významně naráží na na naši realitu, když převrací předpokládaný hierarchický vztah mezi božstvím a světským. Na základě poznatků z kognitivních věd a práce s konceptem tzv. intersubjektivity a teorie interakce zkoumá tento článek zásadní roli intersubjektivních myslí při konstruování reality ve fikčním i reálném světě.

Tereza Dědinová: Klimatická fikce jako otázka i odpověď Analýza současné cli-fi. Svet Literatury. Charles University, Faculty of Arts, 2023, roč. 67, č. 1, s. 104-120.

Anotace

Klimatická fikce (častěji cli-fi) je relativně nový, ale velmi vlivný literární žánr zaměřený na reflexi antropogenní změny klimatu a obecněji na environmentální krizi. Úvodní část studie nastiňuje vývoj a charakteristiku cli-fi a komentuje převažující dystopický tón děl patřících do tohoto žánru. Následující praktická část analyzuje sedm vybraných příkladů z hlediska reflexe klimatických změn ve vztahu ke stavu fikčního světa, antropocentrické a biocentrické perspektivy a reprezentace staré a nové společnosti. V závěrečných poznámkách se studie opírá o poznatky empirické ekokritiky, aby zprostředkovala současný stav poznání ohledně vlivu klimatické fikce na čtenáře. Klimatická fikce (častěji cli-fi) je relativně nový, ale velmi vlivný literární žánr zaměřený na reflexi antropogenní změny klimatu a obecněji na environmentální krizi. Úvodní část studie nastiňuje vývoj a charakteristiku cli-fi a komentuje převažující dystopický tón děl patřících do tohoto žánru. Následující praktická část analyzuje sedm vybraných příkladů z hlediska reflexe klimatických změn ve vztahu ke stavu fikčního světa, antropocentrické a biocentrické perspektivy a reprezentace staré a nové společnosti. V závěrečných poznámkách se studie opírá o poznatky empirické ekokritiky, aby zprostředkovala současný stav poznání ohledně vlivu klimatické fikce na čtenáře.

Tereza Dědinová: Vyprávět svět – o nepostradatelnosti mimésis ve fantastické literatuře na příkladu Vyprávění Ursuly K. Le Guinové. Bohemica litteraria 2018: 21.

Anotace

Román Vyprávění americké spisovatelky Ursuly K Le Guinové se odehrává na cizí planetě ve vzdálené budoucnosti a vytváří komplexní fantastický fikční svět. Přesto je pro jeho uchopení klíčová mimésis. Studie inspirovaná Promimeticku promluvou Milana Suchomela analyzuje úrovně mimésis v románu Vyprávění, počínaje povrchní rovinou explicitních odkazů přes historické aluze, inspiraci filozofickými a náboženskými systémy k hlubším rovinám ztělesněným metaforickým propojením těla a světa a ústřední rolí vyprávění pro bytí ve světě a rozumění světu. Při reflexi prožívání příběhu a fikčního světa prostřednictvím tělesné zkušenosti a prožitých emocí, jež jsou vyvolány z paměti během četby, se studie opírá o současné poznatky kognitivních věd.

Tereza Dědinová: Fantastická literatura v českém kontextu jako výzva literární vědě. Česká literatura. Praha: AV ČR, Ústav pro českou literaturu, 2015, roč. 63, č. 2, s. 183-211.

Anotace

Cílem studie je charakterizace fantastické literatury v širším kontextu a nástin dvou typů fantastiky s ohledem na přístup k fantastickým prvkům a na mimotextové souvislosti. Po načrtnutí komplikací spojených s pokusy o definici fantastické literatury ohraničuje fantastičnost z hlediska historického, osobního (halucinace) a ve vztahu k mytickým a náboženským textům, aby posléze představila definici intuitivní metodou s využitím Wittgensteinových rodových podobností. Následné rozdělení na vlastní fantastično a fantastično jako prostředek vyjádření ilustruje odlišné využití fantastických prvků autory spojenými s komunitou příznivců fantastiky a mimo ni, poukazuje na kognitivní mimotextová kritéria významně se podílející na hodnocení fantastických děl a rovněž na nepevnou hranici mezi oběma kategoriemi. Nakonec přistupuje ke vztahu mezi fantastickou a krásnou literaturou úhlem pohledu teorie fantastiky a upozorňuje v tomto kontextu na časté podcenění nefantastické literatury jako opisu skutečnosti. Fantastickou literaturu představuje jako komplexní fenomén uvnitř krásné literatury a nikoli jako úzce žánrovou literaturu určenou vyhraněnému čtenáři.

Uspořádané konference

Ve výuce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info